Den mystiska rosen, Thomas Scheffler

Den mystiska rosen

Den mystiska rosen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära kamrater:

Jag förmedlar några kommentarer till er kring en vacker gravyr tillskriven Thomas Scheffler ─1699-1756─. Denna gravyrs titel är…

…DEN MYSTISKA ROSEN

Den mystiska rosen, Thomas Scheffler

På denna kan vi lägga märke till en munk, en Invigd, som ligger ner på en symbolisk sten och har ett radband och en bok i sin närhet. Boken , har vi redan sagt många gånger, symboliserar de vises Kvicksilver. Radbandet påminner oss om processerna hos vår inre Kristus.

Vi kan även observera att det från Adeptens mun kommer en kvist, som på en ros, rosen håller även upp den femenina aspekten av Gud, Stella Maris, vilken bär på barnet, Kristus eller den nyfödde inre Kristus i sin famn.

Denna gravyr visar oss den intima relation som finns mellan ORDET och MYSTERIERNA. Gnostiskt talat måste vi veta att man inte kan göra framsteg på den Hemliga Vägen om vi inte har uppnått kontroll över ordet och verbet i allmänhet.

Å andra sidan, måste vi påminna om att ordet och sexualiteten är två poler av en och samma resa, så har V.M. Samael Aun Weor sagt i sin visa lära. Vi ska alltid komma ihåg att ordet skapar på gott och ont, och det kommer att bero på hur vi använder vårt ord.

Det är även intressant att förstå att den inre Kristus avslutar sin process i vårt inre när Han själv förvandlas till inkarnationen av ordet för att förklara mysterierna med den Högstes Rike för folkmassorna.

Det är utom all fråga, vänner, att om det inte finns vetenskaplig kyskhet, transmutationen av våra sexuella sekretioner, kan vi aldrig få de mysterier som omger vår Gudomliga Fru att blomstra inom oss. Man bör aldrig någonsin förväxla den VETENSKAPLIGA KYSKHETEN med klosterlivets sexuella avhållsamhet, detta är en annan sak och det är en kränkning mot naturen.

Eftersom rosen är blommornas drottning, är det inte alls underligt att den är associerad till den medvetna kärlekens mysterier. Här har vi den hemliga orsaken till att vår Gudomliga Moder Kundalini sitter på en ROS. Det är utom all fråga att var och en som känner till och lever den Sanna Vägens mysterier, behöver nå fram till inkarnationen av Ordet och inkarnationen av den sanna kärleken, som här visas genom Gud Moder.

Denna gravyr åtföljs av några latinska fraser som jag skriver för er enligt följande. Låt oss se:

«ROSA MYSTICAAnagr.: 26 Mysta ais CorVeris odora seges valeat ROSA MYSTICA floret».

Översättning:

MYSTISKA ROS, anagram 26 [Du] Invigde säger:Vi antar att vårens väldoftande gröda är starkt växande, [] blommar den MYSTISKA ROSEN.

Denna fras syftar på, att om vårt inre arbete av mystisk död och av den Andra Födelsen har varit bra i VARATS ögon, då kommer vår ros, vår själ och de självmedvetna delarna av vårt VARA att blomstra.

Sedan överlämnar gravyrens upphovsman en annan fras till oss, även den på latin. Vi ska se:

«…Cujus odor nostro CORDI, animoque sapit».

Översättning:

‘…Vars väldoft är till behag för vårt hjärta’.

Vi bör förstå att grödan syftar på «skörden» som vi lyckas förvärva genom ett kraftfullt arbete MED OSS SJÄLVA. I det fallet kommer vi att bli impregnerade av kärlekens väldofter som kommer att omge och berika vår Ande.

Sedan överlämnar konstnären en ny hermetisk fras till oss, nämligen:

«MYSTA AIT: haec MARIANA ROSA est altaria nostra, Cordis odore replens, si una, quid Hoertus aget».

Översättning:

Den Invigde säger: Denna MARIAROS är vårt altare, fylld med hjärtats väldoft. Om en [Ros] gör detta, vad skulle då en trädgård göra?’.

Utan tvekan, en dygd, vilken den än må vara sänder redan ut sin väldoft, och om vi lyckas aktivera alla är det följaktligen tydligt att vårt andliga, själsliga och psykiska liv kommer att vara en trädgård. Det är viktigt att påpeka att dygderna är Gud Moders altare och att från detta altare kommer den väldoft som följer Henne. Endast förenade med VARAT och hans dygder, och när vi lever med Stella Maris inkarnerad i vårt hjärta, KOMMER VI ATT VARA FULLKOMLIGT LYCKLIGA OCH VI KOMMER ATT LÄRA KÄNNA DET EVIGA LIVET. Det har funnit personer i världen som levde under det att de försökte förbli i fromhet under hela deras liv. När de dog, doftade deras kroppar eller lik av rosor.

Det gläder mig nu att tillägga några ord av V.M. Samel som hämtats från hans GNOSTISK APOLOGI AV DET EVIGA FEMINIA, kap. 15:

«Gud har ingen form alls. Gud hänger samman med den Abstrakta Absoluta Rymden. Gud är det där…, det där…, det där…

Gud har två aspekter: Visdom, Kärlek. Gud som Visdom är Fadern. Gud som Kärlek är Modern.

Kristus är Guds son. Kristus är inte en individ, Kristus är en armé, Kristus är Röstens Härskara, Ordet.

Innan gryningen av den nya Kosmiska Dagen, var Fadern, Moderna och Sonen Ett, det där…, det där…, det där…

Gud som Fader residerar i Visdomens Öga. Detta öga är beläget mellan de två ögonbrynen.

Gud som Moder residerar i hjärtats tempel.

Visdom och Kärlek är de två huvudpelarna i den stora Vita Logen.

Inom varje människa finns det en soldat av Röstens Härskara. Detta är den inre Kristus hos varje människa som kommer till världen.

Den sjufaldiga människan är endast den syndiga skuggan till denna soldat av Röstens Härskara.

Vi behöver inkarnera Sol-Människan, den inre Kristus. Den Gudomliga Modern hjälper oss. «Be och och det skall ges till dig, knacka och det kommer att öppnas för dig».

Gud som Kärlek är Isis, vars slöja ingen dödlig ar Lyft. Vem är den som skulle våga lyfta denna oerhört gudomliga slöja? Ve de profana och skändarna som skulle våga sig på att knappt röra Isis slöja!

När den hängivne gör sina böner till den Gudomliga Modern, bör han vara sömnig och vara försjunken i djup inre meditation. Den verkligt hängivne går varken upp ur sin säng eller äter eller dricker till dess att han fått ett svar från den Gudomliga Modern.

Den Kosmiska Modern har ingen form men tycker om att anta någon form för att svara den som ber. Hon kan visa sig som Isis, Rhea, Kybele, Tonanzin, Maria, etc., etc., etc.

När den Gudomliga Modern har givit sitt svar till den hängivne, disintegrerar hon sin form omedelbart eftersom hon inte behöver den.

Den Gudomliga Modern är den andra aspekten av detta som kallas «Kärlek». Kärleken är en substans som hänger samman med den djupa Abstrakta Rymden.

Den Gudomliga Modern är inte en kvinna och inte heller någon individ. Hon är endast en okänd substans.

Varje form som «Detta» antar disintegreras en stund senare. «Detta» är Kärlek.

Gud Moder är Kärlek. Gud Moder dyrkar oss, hon älskar oss, hon älskar oss oerhört mycket. Världens Gudomliga Moder går upp genom ryggmärgskanalen förvandlad till Eldsorm när vi arbetar med Arcanum A.Z.F.

Gud Moder i världen är Devi-Kundalini.

Den Gudomliga Modern bär sitt barn i sin kärleksfulla famn. Den inre Kristus till varje människa är detta barn. Modern är detta…,detta

Detta… Isis… Kärleken… Mysterium

Den hängivne som vill ha krafter bör be den Gudomliga modern om detta. Den verkligt hängivne ödmjukar sig inför Gud Moder.

Om den hängivne verkligen beslutar sig för att korrigera sina misstag och beträda fromhetens stig, kan han be den Gudomliga Modern om förlåtelse för sin tidigare karma och den Gudomliga Modern förlåter honom. Men om den hängivne varken rättar sig eller följer fromhetens stig, då är det meningslöst att be den Gudomliga Modern om förlåtelse eftersom Hon inte kommer att förlåta honom.

Den Gudomliga Modern förlåter sina barn som verkligen är ångerfulla. Hon kan förlåta sina barn för att de är hennes barn.

All karma från onda handlingar i tidigare reinkarnationer kan förlåtas av den Gudomliga Modern. När ångerfullheten är absolut, är bestraffningen överflödig».

Jag skänker er nu några fraser att reflektera över:

«Rosen skulle vara högfärdig om den inte hade fötts bland törnen».
Raimundo Lulio

«Botgöringen lagar det som har gått sönder på grund av fel ».
Aguado

«Liten är skillnaden mellan att bryta ett påbud och att förvränga det».
Quevedo

«Man förlåter lika mycket som man älskar ».
La Rochefoucauld

«Den av er som är fri från skuld kan kasta den första stenen ».
Johannes Evangelium.

CONCORDIA DOMI, FORIS PAX.
─‘Samförstånd i hemmet, fred utanför’─.
KWEN KHAN KHU