Gud Neptunus med treudd- Människans mysterium

Mysteriet med denna varelse som vi kallar människa

Mysteriet med denna varelse som vi kallar människa 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsande vänner:

Jag förmedlar några rader till er för att förstå…

…MYSTERIET MED DENNA VARELSE SOM VI KALLAR MÄNNISKA

Gud Neptunus med treudd- Människans mysterium

MÄNNISKA: Detta var den andliga storhet som du hade när du blev skapad till avbild av och i likhet med Universums Stora Arkitekt. Då var du Adam Kadmon, androgyn och försedd med ordets makt. Varken vulkanerna, eller haven, eller de jordbävningar som fick vår planet att skälva kunde stå emot dig; allt kontrollerade du med din tunga av guld som kom ut från din hals. DU kommunicerade med din Herre ansikte mot ansikte för du var en väsentlig del av hans projekt.

Då var du en oskuldsfull varelse…

Man gav dig makten över mineral-, växt-, och djurrikena, och man gav dig tillstånd att bli herre över varje varelse.

Men när du var hyperboré hade du redan distanserat dig från ditt ursprung -den Absoluta Abstrakta Rymden-, och gunas började att komma i obalans i din fysiska och andliga anatomi. När du slutligen hade en cellulär kropp och bodde på Lemurien, var du fortfarande hermafrodit. Du fortsatte att åtnjuta den instinktiva perceptionen av de kosmiska sanningarna och detta ledde dig till att se den mänskliga rasens framtid. En framtid som fick dig att bäva och fyllde dig med skräck.

För att trösta dig och för att få dig att bli förälskad i livet, utsändes några demiurger vilka begick ett ödesdigert misstag. Dessa demiurger separerade kontrollen från ditt Vara över din eldspotential -Lucifer- och denne började att utveckla begär i dig som du tidigare inte hade. Man försedde dig då med Kundartiguadororganet, en energetisk svans som senare blev fysisk. Med detta bihang kunde du bidra till att stabilisera jordskorpan, vilken inte upphörde att skälva. Du var en mottagande maskin för typer och undertyper av kosmiska energier som omvandlades och överfördes på nytt till de lägre skikten av vår värld.

Men, stackars dig! när man tog bort detta organ från dig började mutationer att inträffa i din organism och hermafrodismen försvann från din natur för att avskilja en del av dig från den som de kallade kvinna. Med denna Eva började du att avlägsna dig från din skapare genom att utöva otuktens last, och förlorade din änglastatus och dina gudomliga förmågor. På så vis började din nedgång. Det var då Orfeus lyra föll ned på templets stengolv och gick i bitar.

Du förlorade det heliga ordet och, i stället, skapade du Babels torn – de olika språken på vårt klot-. Denna tragedi var endast början på dina olyckor och till sist blev du utkastad från det Jordiska Paradiset – riket av Medvetenhet- om vilket John Milton lovsjöng i sin storslagna roman ”Det förlorade paradiset”. Vad som följde senare var tillkomsten av orsaken till dina smärtor allt sedan tusentals år fram till våra dagar. Du skapade det pluraliserade djuriska Egot, vilket gjorde sig till ägare av ditt Medvetande, och förvandlade dig till sin marionett. Sedan dess blev du underkastad de omständigheter som bestämts av Karmas Herrar. Nu händer allt dig och du vet inte ens varför. Du förlorade din status som Människa för att bli reducerad till tillståndet av en rationell humanoid.

Himlen och det Vita Brödraskapet har velat hjälpa dig allt sedan dess och för detta kom andra upplysta varelser till världen såsom Sanat Kumara, grundare av den välsignade Vita Logen på vår planet, vilken upprättade tempel för att hjälpa de ångerfulla och de som på nytt skulle kunna återuppta en gudomlig kategori. Men det var inte många som sökte efter ljuset. Endast ett fåtal hade modet och djärvheten att kämpa mot den inre tyrannen och hans hädelser. Dessa få gjorde sig på nytt till heliga individer som, dessutom, nu ägde kunskapen om Gott och Ont.

Raserna har passerat på vår planet och mitt under historien om var och en av dessa har det dykt upp titaner som har ansträngt sig att, på Jorden, vilja återetablera den gudomliga ordningen från skapelsens begynnelse.

Detta ville på sin tid – Atlantis- Manu Vaivasvata. Men endast ett fåtal ville följa det Stora Ljuset. Resten uppslukades tillsammans med denna kontinent av oceanens vatten som idag bär dess namn -Atlantiska oceanen-.

De överlevande från denna katastrof gav upphov till den nuvarande rasen – den Ariska rasen-. Den nuvarande rasen har känt flera Avatarer, Profeter, Patriarker, etc., etc., etc., såsom Moses, Krishna, V.M. Aberamentho, Buddha Siddharta Gautama, Tsong Kha Pa, Fui-Ji; som alla blev förskjutna av folkmassorna, vilka till och med kom att korsfästa dem, förgifta dem, landsförvisa dem och en ändlös rad av skymfningar som vår historia registrerat.

Din följeslagerska, den tusenåriga Eva, fördärvade du på tusentals sätt så att hon skulle följa dig i dina galenskaper. Även i våra dagar fortsätter hon att vara representationen av Gud Moder, vilket du struntar i, och detta har förvandlat henne till en säck av begär som vandrar omkring utan mål… Du, illasinnade humanoid, har varit arkitekten bakom denna ondska som har fått kvinnan att förvandlas till en huggorm och till och med kämpa för att abortera sina egna barn som om det handlade om en bedrift.

Du gjorde dig till expert på krigets onda konst och du har, frivilligt, brutit mot alla heliga kodexar som lämnats i denna värld för att visa dig vägen tillbaka till Fadern. Du har trampat på den mosaiska dekalogen och nu, i avsaknad av kärlek och Medvetande, håller du på att planera utrotandet av dina medmänniskor genom ett tredje världskrig som kommer att få oss att gå tillbaka till Stenåldern.

Lyckligtvis för några och mycket beklagligt för andra, sände det Heliga Kollegiet av Invigda en Avatar till oss med erfarenheter från tidigare Maha-Manvantaras. Det är ett Planetlogos, Geni av planeten Mars, vars Bodhisattva är V.M. Samael Aun Weor, som här lämnar ett omfattande nedtecknat verk till oss i vilket han beskriver, steg för steg, vad vi måste göra inom oss själva för att förena oss med vårt VARA och, till följd av detta, räddas fysiskt och själsligt från den stora tragedi som närmar sig för denna ras som blivit ond i de Solära Dynastiernas ögon.

Det är lite tid kvar och inget kan längre hindra karman att ingripa. Nu mer än någonsin, måste denna ondskefulla generation bestämma sig för att bli änglar eller demoner, örnar eller reptiler; tärningen är kastad!!

Jag lämnar er nu några fraser att reflektera över:

«Vi blir botande från ett lidande när vi känner det helt och hållet ».
Marcel Proust

«Kvinnan är alltid föremål för mer orsaker till smärta än mannen, och hon lider mer än honom och uthärdar lidandet bättre ».
Balzac

«Uthärda för Gud med tålamod fattigdom, sjukdom, mödor och förnärmelse, och du kommer att bli belönad ».
Den Heliga Teresa av Jesus

«Den som fruktar att lida, lider redan av det man fruktar ».
Montaigne

«Lyckan är inte en belöning utan en konsekvens; lidandet är inte en bestraffning utan ett resultat ».
Robert G. Ingersoll

SOL JUSTITIAE, ILLUSTRA NOS.
─‘Rättvisans Sol, upplys oss!’─.
KWEN KHAN KHU