Sanningar som motsäger de felaktigheter som man har ingjutit i oss

Sanningar som motsäger de felaktigheter som man har ingjutit i oss

Sanningar som motsäger de felaktigheter som man har ingjutit i oss 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Jag tar lite av min tid för att förmedla följande till er:

SANNINGAR SOM MOTSÄGER DE FELAKTIGHETER SOM MAN HAR INGJUTIT I OSS

A. Det finns endast TRE DIMENSIONER, det enda som är verkligt är vad vi helt enkelt ser med sinnena.

A. FELAKTIGT. Sedan Einstein med sin formel lyckades visa den ekvation som dechiffrerar energin, accepterar man idag att rymden är mångdimensionell.

B. Rymden är en rät linje.

B. FELAKTIGT. Rymden är krökt och nu erkänner man att rymden tenderar till en gräns, bortom vilken andra oändligheter öppnar sig vilka har sina egna rymder.

C. Det finns ingen Gud eller något liknande, eftersom vi endast kan acceptera vad vi kan förnimma med sinnena. Gud är en enkel figuration.

C. FELAKTIGT. Livet fortsätter att existera i de så kallade parallella världar som har beskrivits av Hinton, och detta är vad som finns i hyperrymden. Problemet är att dessa andra livsformer kan vi inte förnimma eftersom våra psykiska sinnen är avtrubbade och våra endokrina körtlar inte är tillräckligt utvecklade – det vill säga: framför allt tallkottkörteln-. Å andra sidan är det koncept som man har givit mänskligheten beträffande Gud verkligen infantilt. Vad vi skulle kalla Gud är en energi som är ALLVETANDE, ALLSMÄKTIG och ALLSTÄDES NÄRVARANDE. I det själsliga djupet av varje person, finns en del av denna energi och gnostiskt kallar vi den «VARAT».

D. Världen skapade sig själv utan inblandningen av någon Gud. Den framkallades tack vare den himmelska mekaniken och började att existera till följd av den så kallade BIG BANG som lyfts fram av den nuvarande fysiken och astronomin.

D. FELAKTIGT. Det omtalade BIG BANG som fysiker och astronomer syftar på existerar endast som en föreställd skapelse i deras psyke, för ingen var där för att filma händelsen, absolut ingen. Hela denna pseudo-teori baserar sig på de hypoteser från vilka de skeptiska positivisterna drar sina slutsatser. Dessutom, finns det ingen mekanik utan mekaniker, och om Universum hade varit frukten av en mekanik, vem hanterade då denna mekanik?

E. Den mänskliga rasen uppstod från arternas evolution under miljontals år.

E. FELAKTIGT. Den högt prisade Teorin om arternas Evolution av Herr Charles Darwin har aldrig kunnat bevisa att det mänskliga släktet härrör från apan, och desperat fortsätter man att söka efter den så kallade saknade länk som skulle förena apan med Homo sapiens. Det gnostiska antropogénesis framhåller, å andra sidan, att den mänskliga arten hade sitt upphov i Medvetandets högre värdar och materialiserades allt eftersom den ursprungliga energin kondenserades, eller kristalliserades, mer och mer genom de så kallade RONDERNA. Därför existerar vi först under den energetiska mentala Ronden, därefter fortsätter vi vår existens i i den astrala Ronden, senare fortsätter vi att existera i den energetiska tetradimensionella eller vital Ronden för att, slutligen, komma till den cellulära Ronden, den tetradimensionella eller den fysiska. Den mänskliga kroppens säte var endast en protoplasma i början, sedan övergick det till att bli protoplasmatisk gasformigt tills dess att det förblev definitivt cellulärt. Apan var resultatet av den sexuella korsningen mellan de första människorna och djur i naturen, och därför delar vi vissa gener med antropoiderna.

F.  Den så kallade «SJÄLEN» finns varken hos djuren eller hos humanoiderna. Det är en uppfinning av religionerna för att manipulera folkmassorna.

F.  FELAKTIGT. Termen själ eller ánima syftar på en oföränderlig, evig energi, som överlever den fysiska kroppens död. Denna själ evolutionerar i mineral-, djur-, växtrikena tills dess att den når det mänskliga stadiet för att manifestera sig i den materiella världen under etthundraåtta existenser, vilket utgör en cykel. Men denna själ måste i själva verket försöka komma i kontakt med sin gudomliga Ande -det vill säga: VARAT-, och därför tilldelas den TRETUSEN CYKLER AV MANIFESTATION. Termen djur (spanska: animal) indikerar just precis att det finns något som ger liv åt (spanska: animar) dessa lägre varelser -hästar, hundar, katter, lejon, etc.-, och det är detta som är «ánima» eller deras själar.

G. Naturens fyra element existerar utan någon anledning, som en del av skapelsens mekanik.

G. FELAKTIGT. De fyra elementen är barn av ELDEN. Elden är den energi från vilken de andra tre elementen emanerar som derivationer. Från elden härrör, därför, luften, luften ger upphov till vattnet och från vattnet uppstår jorden. Allt detta kontrolleras av naturens ledande intelligenser kallade DEVOR inom Gnosticismen. Alla elementen är mutationer av elden.

H. Människans liv eftersträvar inget transcendentalt, man ska helt enkelt bara leva det och njuta av det, men när vi dör tar allt slut.

H. FELAKTIGT. Människans liv är en ansträngning från den gudomliga Anden -som den bär i sitt inre- att vilja manifestera sig i den materiella världen. När denna gudomliga Ande lyckas manifestera sig genom det kroppsliga höljet av sin mänskliga själ, då säger man att denna Ande har uppnått att förverkliga sig i det inre.

I.  Sexualiteten är en funktion i vår organism som endast tjänar till att fortplanta vårt släkte och för att ha stunder av sensorisk njutning.

I.  FELAKTIGT. Sexualiteten har förlänats till den mänskliga tvåbenta varelsen just precis för att utveckla honom till en SANN MÄNNISKA. Den sexuella energin har inte enbart funktionen av att fortplanta vårt släkte. Nej. Den sexuella energin har undertyper inom den, och det är till och med möjligt att den förvandlas eller transmuteras till en annan mer subtil energi vilken, genom att låta den stiga uppåt genom kanaler som finns på bägge sidor om vår ryggmärgskanal, kommer den att stimulera våra hormoner och körtlar som finns i den mänskliga organismen, vilket tillåter den mänskliga varelsen att förnimma en mängd fysiska och metafysiska fenomen i naturen och i kosmos. När denna energi transmuteras till något mer subtilt kommer den att skapa andra energetiska kroppar med vilka vi kan röra oss i andra dimensioner. Gnosticismen påstår bestämt att SEXUALITETEN ÄR HELIG och understryker därför budordet från Moses DU SKA INTE BEDRIVA OTUKT.

J. Födelsekontroll genom piller, pomador, T av koppar, preventivmedel och andra påhitt är magnifika, för på så vis fylls inte äktenskapet med barn.

J. FELAKTIGT. Födelsekontroll är ett avskyvärt påhitt som skapats av humanoiden i våra dagar för att kunna BEDRIVA OTUKT så mycket som man har lust med utan den förmodade faran att kvinnan blir gravid. Det är ingen storslagen uppfinning, eftersom alla dessa mekanismer slutligen rubbar kvinnans hormoner, de gör henne mottaglig för sjukdomar -såsom preventivmedelspillret- och de skapar obalans i nervsystemet. Det system som kallas TANTRA-YOGA, AGNI-YOGA, SAHAJA MAITHUNA, KRIYA-YOGA, etc., gör det möjligt för paret att njuta av den sexuella njutningen utan att förlora sädesvätskan, det vill säga, UTAN ATT BEDRIVA OTUKT. Gnosticismen känner till dessa system och utövar dessa.

K. Det mänskliga mentala sinnet är formidabelt, eftersom det är kapabelt att göra underverk.

K. FELAKTIGT. DET MENTALA SINNET är ytterligare en funktionalism i vår dolda anatomi, men det är inte allt. Det mentala sinnet har många omedvetna nivåer vilka, olyckligtvis, den mänskliga varelsen inte nedlåter sig att utforska. I dessa omedvetna nivåer finns verkliga aberrationer som man inte kan föreställa sig. Dessa aberrationer utgör vad vi skulle kunna kalla JAGET, EGOT, SIG SJÄLV, MIG SJÄLV, etc. Dessa avskyvärda tillstånd är religionernas SATAN. Det mentala sinnet kan förvandlas till något storslaget, men först måste man rengöra det från alla dessa illasinnade gäster som ger upphov till bitterheter hos folk och i samhället i allmänhet.

L. Vetenskapen är mirakulös, den gör verkliga underverk, den förklarar allt, den vet allt. Det finns inget som vetenskapen.

L. FELAKTIGT. Vad vi idag kallar vetenskap är inte en sådan. Den verkliga vetenskapen botar sjukdomar från roten, den tillverkar inte bara smärtstillande medel för att uthärda dessa. De så kallade «vetenskapsmännen» inom läkekonsten tror att de känner till människokroppen, men egentligen är de ovetande om väldigt många saker om densamma. Den här nämnda vetenskapen har under väldigt många år hållit på med att vilja utrota cancer och, även med de instrument som idag betecknas som ultramoderna, lyckas man endast försena döden hos de som drabbats att denna elakartade kräfta. Den verkliga vetenskapen är en vetenskap MED KÄRLEK, och den eftersträvar inte att experimentera dessa aberrationer genom att som försökskaniner använda små djur som lider ett helvete under det att de används i laboratorier hos läkemedelsföretagen. Ett enkelt schampo provas tusentals gånger genom att borsta det över ögonen på en liten kanin -eftersom det lilla djuret alltid har dem öppna-, och när ögonen hos dessa varelser slutligen upphör att ruttna då börjar man att sälja det till personer. Är detta vetenskap eller är det machiavellism? Samma sak gör man idag med de foster som aborteras: man använder dem för att tillverka krämer som därefter säljs med avsikten att kvinnans hud förefaller vara föryngrad.

Med denna högt prisade vetenskap har vi förstört ozonlagret i vår värld på grund av det bränsle som driver de raketer som vi skjuter upp i rymden. Eftersom detta ozonlager inte existerar, gör det oss nu på grund av detta benägna att lida av hudcancer på grund av en inverkan från de ultravioletta strålarna från vår Sol när de hamnar på vår organism.

Samma vetenskap tillverkar varje dag mer och mer massförstörelsevapen för att användas i ett TREDJE VÄRLDSKRIG. Ett kinesiskt laboratorium har varit upphovet till den pandemi som vi idag lever i och som vi har kallat COVID-19, en sjukdom som håller på att ta tusentalspersoner världen över till graven. Och vad har vetenskapen gjort? De har skapat ett falskt «vaccin» som, till råga på allt, framkallar skrämmande biverkningar, såsom sterilitet, trombos, hjärtstillestånd, hjärnblödningar … Och det värsta av allt är att själva vetenskapen INTE PÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR för dessa biverkningar och, till råga på allt detta, vill man påtvinga det som OBLIGATORISKT på världsnivå. Och alla regeringar är tysta.

M. Vi går mot ett framåtskridande. Snart kommer vi att ha ett samhälle där det råder, fred, överflöd och harmoni.

M. FELAKTIGT. Människosläktets framsteg har kommit att bli en utopi som endast fanatiska materialister kan tro på. Om vi verkligen vore progressister hade vi inte framkallat ett Första Världskrig och inte heller ett andra, och vi är nära att bli fångade i en ny världskonfrontation eller ett Tredje Världskrig med ofattbara konsekvenser. Pseudo-människan av vår tid blir alltmer egoistisk och illasinnad. Hunger och misär håller på att göra slut på hela samhällen på de fem kontinenterna. Vattnet börjat att bli en bristvara för alla. Ingen av de världsorganisationer som är destinerade att komma med fred har lyckats få Öst och Väst att försonas. Var och en av världsmakterna skryter om att visa upp sina bästa massförstörelsevapen och det kommer en tid när de kommer att använda dem alla mot alla. Då kommer vi att bevista det stora brännoffer som kommer att göra slut på den Ariska rasen, så som många profeter profeterade många århundraden tillbaka, vilka vara utsända, upplysta och framför allt vår Patriark, V.M. Samael Aun Weor.

N. Till sist kommer allt att ordna sig och snart kommer vi att leva lyckliga.

N. FELAKTIGT. Dessa är den jordiska humanoidens ambitioner, men vetenskapsmännen själva har redan sagt att DET INTE FINNS NÅGON ÅTERVÄNDO på grund av att klimatförändringarna kommer att framkalla spektakulära översvämningar som de som vi redan ser överallt i vår värld, vulkaner som redan har börjat ha utbrott åtföljt av jordbävningar som river ner allt, tsunamis som härrör från själva jordbävningarna, cykloner, orkaner, etc., etc., etc. Man har redan bekräftat att våra jordaxlar snabbt håller på att ändras och snart kommer ekvatorn att förvandlas till poler och polerna kommer att bli en ny ekvator. Det är utom all fråga att upphovet till denna förändring ligger i närmandet av denna gigantiska planet som vi kallar HERCÓLOBUS, vilken närmar sig vår värld alltmer dag för dag. Allt detta utgör en del av den himmelska mekaniken. Så hände det när denna legendariska kontinent kallad ATLANTIS sjönk och på samma sätt skedde det med kontinenten kallad LEMURIEN. Tärningen är kastad, illustra läsare!

Tillåt mig, efter dessa reflektioner, att tillägga några fraser som jag anser vara lämpliga:

«Hjärtats lögner börjar utifrån ansiktet ».
Quevedo

«Det är inte den lögn som passerar genom sinnet som gör skada, utan den som går in och slår rot i det ».
Bacon

«En lögn kan inte vara för alltid ».
Carlyle

«En lögn är som en snöboll: ju mer den rullar desto större blir den».
Luther

«Den utsmyckade lögnen missförstås som den nakna sanningen ».
Greve Cervellón

MUNDUS VULTIDECIPI.
─‘Världen tycker om att bli bedragen’─.
KWEN KHAN KHU