Kabbalas gåtor och mysterier - V.M. Kwen Khan Khu

Kabbalas gåtor och mysterier

Kabbalas gåtor och mysterier 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare:

Jag är enormt glad att framföra några rader som har att göra med:

KABBALAS GÅTOR OCH MYSTERIER

Jag har redan vid andra tillfällen förklarat för er det förhållande som denna hermetiska vetenskap har i relation till den inre väg som ska leda oss till vårt VARA. Vi har även förklarat att vi skulle kunna nämna två fundamentala Kabbala för att genomföra våra studier och kristalliseringen av vår längtan, det vill säga: det Hebreiska Kabbala och det Egyptiska Kabbala i dess tjugotvå Arcana.

Genom den första – det har vi förklarat många gånger-visar man oss den väg att följa som börjar från den fysiska världen eller MALKUTH ända till de högsta regionerna av vår KETHER eller VÅRT SANNA INRE VARA. Med andra ord, kan vi kategoriskt påstå att denna Kabbala skulle vara Vägens eller den Hermetiska Stigens karta; medan den andra kommer att förklara detaljerna av denna väg för oss, den kommer att varna oss för farorna och skrymslena på denna väg, samtidigt som den förlänar oss MAGINS vapen för att övervinna dessa hinder.

Vi kan inte avstå från att påstå att de tjugotvå bokstäverna i det hebreiska alfabetet är nära förbundna med de tjugotvå Arcana i Tarot som är integrerade i det egyptiska Kabbala. Båda sakerna skapades av Ängeln METRATRON på hans tid, när denne gudomliga varelse var reinkarnerad i Egypten och därefter bland Israels stammar.

Men, vi har även kommenterat vid andra tillfällen att Kabbala självt är ett HELIGT SPRÅK men en mystisk och på samma gång lustig fonetik. Beträffande detta har jag tillåtit mig att framföra till er några ord som, tack och lov, överlämnats till mänskligheten av den stora Mästaren som den västerländska världen känt med namnet FULCANELLI. Just precis hans heliga namn är uppbyggt av föreningen mellan två ord eller mytologiska namn, det vill säga: VULCANUS och HELIOS, varifrån FULCANELLI sedan är härlett.

Denne store Mästare säger till oss i sin ”Moradas filosofales” saker som dessa: «Utan att fullständigt överge lingvistikens konstfärdigheter, använde de gamla Mästarna i utarbetandet av sina avhandlingar, framför allt det Hermetiska Kabbala, vilket de fortfarande kallade för Fåglarnas språk, Gudarnas språk, Gaya eller kunnandets vetenskap. På detta sätt kunde de dölja principerna i deras vetenskap för vanligt folk genom att linda in dem i en Kabbalistisk klädnad. Detta är odiskutabelt och mycket känt. Men vad man generellt ignorerar är att det språk som författarna tog sina termer från är den Arkaiska grekiskan, modersmålet till mängder av Hermes lärjungar. Orsaken till varför man inte uppmärksammar den Kabbalistiska inblandningen beror, just precis, på att vårt nuvarande språk härstammar direkt från grekiskan. Som en följd av detta har alla glosor som valts i vårt språk (Fulcanelli var fransman) för att definiera hemligheter, som har sina grekiska ortografiska eller fonetiska motsvarigheter, räcker det med att väl känna till dessa för att genast upptäcka den exakta meningen, återställd i dessa. För om vårt nuvarande språk, vad beträffar bakgrunden, verkligen är grekisk, har man sett dess betydelse modifierad under seklens gång, allteftersom den avlägsnade sig från dess källa. När det gäller franskan, innan den radikala förvandlingen som Renässansens, en dekadens dold under konceptet av reform.

[…]

Många filologer kommer utan tvekan inte att dela vår åsikt och de kommer att fortsätta, förvissade om, tillsammans med den stora massan, att vårt språk är av latinskt ursprung, enbart för de hade tagit emot de första idéerna om detta på skolbänkarna. Vi har själva trott och många gånger accepterat som ett uttryck av sanning det som våra lärare undervisade oss om. Endast senare, när vi sökte efter bevis på detta helt och hållet konventionella släktskap, fick vi erkänna det fåfänga i våra ansträngningar och avvisa det misstag som fötts av klassiska fördomar. Idag skulle inte någon vara kapabel att få oss att rätta till vår övertygelse, som så många gånger bekräftats av den framgång som erhålls i ordningen av materiella fenomen och av de vetenskapliga resultaten. Därför påstår vi med hög röst, utan att förneka introduktionen av Latinska element i vårt språk allt sedan den romerska erövringen, att vårt språk är grekiska, att vi är Hellener eller, mer exakt, Pelasger …».

I andra påståenden som denne store Mästare gör fastställer han för oss:

«I fråga om denna vetenskap, krävs det observation, och vi tror att den är mer grundad när den studerande som inte är förvarnad assimilerat en hög grad av Hermetisk Kabbala med det system av allegorisk tydning som Judarna gör anspråk på att ha tagit emot genom tradition och som de kallar Kabbala. I själva verket, finns det inget gemensamt mellan bägge termerna förutom dess uttal. Det Hebreiska Kabbala ägnar sig inte åt något annat än Bibeln, och ser sig på så vis strikt begränsade i tolkningen och i de heliga Hermeneutikerna. Det Hermetiska Kabbala tillämpas på de böcker, texter och dokument som tillhör forntidens esoteriska vetenskaper, Medeltidens och de moderna tidernas.

Medan det Hebreiska Kabbala inte är något annat än ett tillvägagångssätt baserat på sönderdelningen och förklaringen av varje ord eller varje bokstav, är det Hermetiska Kabbala, tvärt emot, ett verkligt språk. Och eftersom majoriteten av de didaktiska avhandlingarna i forntida vetenskaper är formulerade i Kabbala, eller att man använder detta språk i deras huvudsakliga avsnitt, och eftersom själva den stora Konsten, enligt Artefios bekännelse, är helt och hållet kabbalistisk, kan läsaren inte uppfatta något av den om man inte besitter åtminstone de första elementen av det hemliga språket. I det Hebreiska Kabbala kan tre betydelser upptäckas i varje heligt ord, av vilket man kan härleda tre tolkningar eller olika Kabbala. Den första, kallad Guematria, inkluderar analysen av det numeriska eller aritmetiska värdet av de bokstäver som ordet består av. Den andra, känd som Notarikon, fastställer betydelsen av varje berörd bokstav separat. Den tredje, eller Temurá -det vill säga, förändring, permutation-, använder vissa införlivanden av bokstäver. Detta sista system, som förefaller ha varit det äldsta, kan härledas till den epok när skolan i Alexandria blomstrade, och det skapades av några Judiska filosofer som hade en önskan om att anpassa spekulationerna från de grekiska och orientaliska filosofierna till texten i heliga böcker. Vi ska inte bli det minsta förvånade om författarskapet av denna metod kan hänföras till Filon, vars berömmelse var stor i början av vår Era, eftersom han är den första filosof som nämnts vilken försökte identifiera en sann religion med filosofin. Man vet att han försökte förena Platons skrifter med de hebreiska genom att tolka dessa allegoriskt, vilket perfekt överensstämmer med det mål som det Hebreiska Kabbala eftersträvade»…

«Fåglarnas språk är ett språk som enbart baseras på assonans. Man tar därför inte alls hänsyn till stavningen, vars strikthet tjänar som en broms för nyfikna andar och får varje spekulation som genomförts utanför grammatikens regler att bli oacceptabla för dem».

sXkoh

Kwen Khan Khu