Etikens universum - V.M. Kwen Khan Khu

Etikens universum

Etikens universum 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag förmedlar några ord till er för at fördjupa oss i beskrivningen av detta som vi kallar:

ETIKENS UNVERSUM

Framför allt, uppskattade läsare, bör vi ta följande i beaktning:

A. Etiken emanerar från KETHER, den Gamle av Dagarna bland gnostiker.

B. Etiken är frukten av VARATS självrespekt gentemot sig själv

C. Eftersom VARAT är den fullkomliga mångfaldiga enheten, håller han sig alltid inom den HÖGRE ETIKENS område, för att aldrig liknas vid den EGOISKA MÅNGFALDIGA PLURALITETEN, hans antites…

D. «VARAT är VARAT och VARATS orsak att VARA måste man söka i själva VARAT», har sagts på ett mycket träffsäkert sätt av V.M. Samael Aun Weor, fader till det samtida Gnosis.

E. Genom Etiken formade Kosmosskaparna universum och de hierarkier som upprätthåller det.

F. Etiken, och inte moralen, är det som styr beteendet hos Ödets Arkonter. Därför befinner sig de sistnämnda bortom all moralkodex som existerar i världen.

G. Inom Etikens område finns det inga intellektuella diskussioner utan balanserade handlingar i harmoni med Faderns Vilja.

H. Vi kan då dra slutsatsen att Faderns Vilja och Etiken är en oskiljbar helhet.

I. Det Sanna Varats önskemål kanske inte passar in de döda religionernas moralkodex och, inte desto mindre, utgör de ett ideologiskt transcendent och transcendentalt noumenon.

J. Det är förvånande att de etiska rörelserna, även om de inte blir förstådda av folkmassorna, inte kan bestridas eftersom de är i linje med rätt känsla, rätt handling och rätt tanke. Det är klart att de känslor, tankar och handlingar som vi syftar på här har inget samband med vanliga människornas sentimentalismer, pietism eller hycklande handlingar.

K. När vi bryter mot den Etik som Fadern markerar för oss på den Hemliga eller esoteriska vägen, hamnar vi i olycka, eftersom vi separerar oss från VARATS lakoniska handling och vi tar det falska för sant, och hamnar då i en avgrund av okunnighet med mycket allvarliga konsekvenser.

L. I kretsen av det Stora Ljusets Adepter, arbetar varje Invigd med den Etik som hans/hennes Sanna Inre Vara markerar och, underligt nog, framkallas det inga dispyter bland dem eftersom Etiken tillåter, på grund av dess natur, bli förstådd av alla de som har upplöst Egot eller är på väg att upplösa det.

M. Det är det vakna Medvetandet, fritt från Ego, som uppfattar och utverkar Etiken från Fadern som finns i det fördolda.

N. Det vakna Medvetandet tar emot revolutionerande befallningar och genomför dem eftersom det känner och vet att dessa befallningar härrör från Viljan hos det djupa Inre Sanna Varat.

O. Om vi förflyttar dessa filosofiska och teologiska utläggningar till verklighetens område, förstår vi då varför Jesus Kristus, till exempel, älskade Maria Magdalena i hemlighet under sin initieringsprocess.

P. Det är odiskutabelt att Jesus hade skyldigheten att från Magdalenas psyko-metafysiska värld förvisa de sju demoner som är omnämnda i de Heliga Skrifterna, en levande hänsyftning på de sju dödssynderna.

Q. De döda kyrkorna, ovetande om den HEMLIGA Vägen, förstod olyckligtvis aldrig detta drama, eftersom de är separerade från den esoteriska teologin.

R. Som en konsekvens av det föregående är det lätt att dra slutsatsen att de döda kyrkorna aldrig skulle acceptera denna realitet som Nazarenen levde, eftersom allt detta ligger bortom deras kanoner av dogmatisk karaktär.

S. Inom det orientaliska Zen baserar sig Mästarnas beteende gentemot lärjungarna på VARATS Etik. I Västerlandet skulle vi emellertid se det som något mycket dåligt att en Zenmästare, som vill hjälpa en lärjunge att komma undan relativitetens värld för att hamna i Tomheten, skulle betjäna sig av en spark i magen med syftet att uppnå detta metafysiska tillstånd. Folkmassorna skulle heller inte förstå att lärjungen några timmar senare, när han kommit ur sin avsvimning, reser sig upp från golvet och omfamnar sin Mästare i en gest av uppskattning…

T. Vi bör betona att Etiken går sida vid sida med den högre Logiken, okänd av anhängarna till den formella logiken av en Aguste Comtes, av en Engels eller av en Karl Marx.

U. Den högre Logiken etablerar bland annat: «En högre lag övervinner en lägre lag». Vad som då kan förefalla inkongruent visar sig ha en mycket djup förklaring i Faderns sköte.

V. Vi kan säga för att avsluta: det faktum att en högre lag övervinner en lägre lag har inget att göra med det där andra som några påstår: «Medlen spelar ingen roll, vad som är intressant är målet», en slogan som har används i historian av vår plågade värld för att begå irrationella handlingar och fruktansvärda brott mot mänskligheten.

Jag lämnar er nu några fraser för er reflektion, låt oss se:

«Hjärtat och anden är de två vågskålarna på en våg. Låt anden försjunka i studier och ert hjärta kommer att höjas till himlen».

Victor Hugo

«Den mänskliga anden går kontinuerligt framåt, men alltid i spirallinje».

Goethe

«När allt som vi har av dödligt är iklätt odödligheten, kommer vi bättre lära känna värdigheten i vår själ och storheten i dess kvaliteter, vi kommer då att veta vad en ande är».

Victor Hugo

«Om perceptionens dörrar vore rengjorda, skulle man se allt som det är: oändligt».

Blake

«Den dumme sätter sig vid flodens strand för att vänta på att vattnet ska sluta flyta, men det flyter och flyter och kommer att fortsätta att passera i evighet».

Horacius

OM TAT SAT TAN PAN PAZ.

KWEN KHAN KHU