Uppenbarelser av Gud Moder

Varför tycker Gud Moder om att visa sig för mänskligheten i alla århundraden och på alla platser?

Varför tycker Gud Moder om att visa sig för mänskligheten i alla århundraden och på alla platser? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag vill förmedla det här budskapet till er för att behandla följande i detta:

VARFÖR TYCKER GUD MODER OM ATT VISA SIG FÖR MÄNSKLIGHETEN I ALLA ÅRHUNDRADEN OCH PÅ ALLA PLATSER?

Vi börjar med att säga att det som vi kallar Gud Moder eller det Eviga gudomliga Feminina är en fördubbling av Theomegalogos som vi, tack vare Gnosis kan lyckas inse och förstå när vi studerar det så kallade Sefirotträdet i Kabbala.

Man har alltid sagt att Gud kan vi uppfatta teologiskt som manifesterad och även som ej manifesterad. Vi vet alla att Gud som manifesterad inom Gnosticismen kallas Elohim och som ej manifesterad omfattar vi honom i ordet Aelohim. Gud som ej manifesterad kommer inte till skapelsen, det vill säga, till Maha-Manvantara; men den manifesterade är förvisso närvarande i skapelsen fördubblad i Keruber, Serafer, Troner, Krafter, Herravälden, Makter, etc., etc., etc.

Eftersom vårt VARA är en del av det som vi kallar Gud, är Han också inom oss fördubblad och formande det individuella kabbalistiska Sefirot trädet. Det är på så vis som vi har vår Kether, vår Chokmah, vår Binah; denna gudomliga triad är den Mycket Heliga Treenigheten som den ursprungliga Kristendomen alltid talade om och från vilken den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan har skilt sig från, till dess att de slutligen betraktade denna uppställning som något för dem odefinierbart, vilket var skälet till att det slutade med att de betraktade det som en trosdogm.   

Gnosticismen har under millennier och sekler aldrig accepterat dogmerna eftersom Gnosis anser att där det uppträder en dogm är det, helt enkelt, för att det finns okunnighet, brist på kännedom om det gudomliga, teologisk tomhet, etcetra.  

Gnostiskt talat, är Binah i det gnostiska Kabbala lika med den så kallade Helige Ande inom Kristendomen, och denne Helige Ande skulle i hebreiska termer vara IOD-HEVE – som ska tolkas som maskulin-feminin. IOD är en partikel som översätts som ”man” och HEVE är en annan partikel som ska översättas som ”kvinna”. På detta sätt kan vi förstå denna Sefirot BINAH, som syftar på den Helige Ande, som föreningen mellan två krafter: en maskulin och en annan feminin.

Det är skälet till att man säger, teologiskt, att när den Helige Ande visade sig i formen av en vit duva för att meddela Jungfru Maria – symbol för vår inre Moder Jungfru, att hon skulle bli moder till Messias – Mästare Aberamentho. Vad som då i själva verket hände var inget annat än att i modersskötet till den högt Invigda Maria, aktiverades krafterna från den gudomliga maskulina aspekten för att i henne genomföra den gudomliga avlelsen av denne store Mästarnas  Mästare.

Men, underligt nog, i många religioner, såsom Hinduismen, Buddhismen, Lamaismen, etc., har andra jungfrur på samma sätt blivit befruktade av den maskulina gudomliga kraften -IOD, eftersom, i grund och botten, kamrater, är det ett evigt mycket heligt binom. Det är på detta sätt som man talar om SHIVA-SHAKTI för att peka på dessa två krafter som finns bevarade i Sefiroten BINAH. På väldigt många kristna målningar och ikoner har man under sekel representerat Maria – för att visa Gud Moder inom oss och hon har alltid varit åtföljd av sin make: den Helige Ande.

Tack vare Gnosis vet vi idag att V.M. Aberamentho, i själva verket, blev avlad i skötet av sin inre Gudomliga Moder, och denna process sattes igång från och med det ögonblick som Maria – hans fysiska moder, blev befruktad av en mänsklig man. Kort sagt: Gud Moder befruktar sig själv i det inre metafysiska universum som tillhör varje Invigd som har förtjänat denna nåd.

Låt oss nu fördjupa oss i detta energetiska-teologiska fenomen, vi ska veta att även Gud Moder har fem manifestationer vilka vi alla älskare av Gnosis känner till, nämligen:

  • NUT: Den obefläckade Moder Rymd -Mulaprakriti hos hinduerna.
  • ISIS: Vår välsignade inre Moder – Devi Kundalini.
  • MODER NATUR: Skapelsens Fru, naturens Moder.
  • MODER DÖD: Hon som följer oss ända till avgrunden under det att vi involutionerar.
  • ELEMENTAL MAGIKERN: Den Gudomliga Fru som är kapabel att träna oss i den heliga magin och i formen att kontrollera våra instinkter.

Följaktligen, kära vänner, hon den heliga femenina manifestationen av Gud, har alltid velat visa sig för de mänskliga folkmassorna just precis för att vittna om att universum, och allt som som existerar där, har en intelligens som, bland annat, besitter andra kvaliteter, allvetenhet, allstädesnärvaro och allsmäktighet…

Här har vi skälet till varför man har sagt till oss, kabbalistiskt talat, att Sefiroten Binah åtnjuter förmågan av visdom. Binah har visdom och nåd för att ge upplysning åt genier som Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Beethoven, Bach, Liszt, etc., etc., etc. Hon har visdom att vägleda män och kvinnor i deras nobla och transcendentala uppgifter. Visdom att kunna välja de själar till vilka hon vill förmedla ett budskap som Hon anser vara viktigt för vår mänsklighet – kom ihåg de barn som såg uppenbarelsen av Jungfrun Fatima på en plats i Portugal, i Europa, och de tog emot tre budskap som de skulle förmedla till vår högt prisade civilisation-.

Förresten, det tredje budskapet som Vatikanen alltid nekat att avslöja var inget annat än att: «Satan kommer att sitta på Petrus tron». Och så har det blivit, eftersom denna plats idag är ett näste där det finns en kamp om makt och, även, ett tempel tillägnat pedofeli, homosexualitet och annat giftigt ogräs.  

Dessa budskap som Hon har velat förmedla har hon gjort genom sin make: den Helige Ande vilken, såsom Hon, är obefläckad, absolut ren och vis.

Innan de stora katastroferna som drabbar vår värld, har Hon, den Obefläckade , sänt flera budskap till samhällsmassorna  på vårt klot genom att använda olika kanaler för sin manifestation. Man talar om uppenbarelser av Jungfrun innan det Första Världskriget, innan det Andra Världskriget och man talar nu om uppenbarelser av Gud Moder innan ett Tredje Världskrig. Det är KÄRLEKEN från den Gudomliga Frun som får henne att vilja varna oss för alla slags motgångar som kan plåga det mänskliga släktet och beträffande konsekvenserna av okunnigheten hos de rationella däggdjur som av misstag kallas människor. 

Även om det kan förefalla otroligt, finns det traditioner som berättar om uppenbarelser av Gud Moder under kejsartiden i det gamla Rom. Då dyrkades Gud Moder i form av Gudinnan Diana eller kanske som Venus. Detta fick romarna att dyrka henne i gatuhörnen i den kejserliga staden. Likaledes, på andra latituder i vår värld ville Gud Moder visa sig som Astarte, Paula, Sofia, Kybele, Aka, Isis, Hekate, etc., etc., etc.

Efter att ha sagt det ovanstående, uppskattade läsare, har vi bra kvar att, på allvar, ta fasta på, allt som vi här har kommenterat för att komma ihåg att inte bara vår fysiska tredimensionella kropp har varit ett verk av, i likhet med all natur som omger oss i vår värld, utan att inte heller glömma att den stjärnbeströdda himlen som vi observerar på nätterna också är Hennes ansikte som alltid övervakar oss för att beskydda oss.

Jag överlämnar nu några fraser till er för reflektion:

«Tacka lågan för dess ljus, men glöm inte ljusstakens fot som konstant och tålmodigt upprätthåller den i dunklet ».
Rabindranath Tagore

«Sanningen och skönheten öppnar med oförstörbar energi vägen mot ljuset ».
Schiller

«Av alla element som naturen har skapat, är ljuset den högsta skapelsen ».
Schiller

«Människan har blivit gjord, inte för att se ljuset, utan för att se endast det som ljuset upplyser ».
Goethe

«Himlen använder sig av oss på det sätt som vi använder facklan: den lyser inte upp för sig utan för oss ».
Shakespeare

DONA NOBIS PACEM.
─‘Giv oss frid’─.

KWEN KHAN KHU