Jungfrun med sländan

Jungfrun med sländan

Jungfrun med sländan 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag vänder mig till er alla vid det tillfälle då jag förmedlar en esoterisk kommentar till er beträffande detta transcendentala verk av V.M. Leonardo da Vinci med titeln…

…JUNGFRUN MED SLÄNDAN

Jungfrun med sländan

För det första, vänner, är det nödvändigt att veta att temat om den Gudomliga Modern eller Stella Maris är något som djupt inspirerade den store konstnären Leonardos mentalitet och hjärta.

Några forskare av denne store mästare inom konsten har funnit följande:

«Bilden som har utformats av Leonardo representerar Jungfru Maria med Jesusbarnet, som med nostalgi tittar på en slända som Jungfrun använder för att spinna. Sländan tjänar som en symbol, såväl för den husliga karaktären hos Maria såsom korsets där Kristus korsfästes, och kanske även Moiras eller Parcas, vilka traditionellt inom mytologin representerade vävarna. Det objekt som barnet håller i har två horisontella pinnar, den ena i den övre delen och den andra i den lägre delen där barnet håller fast det. Detta objekt användes förr i tiden för att samla in bomullstråden, varför målningen fick namnet Jungfrun med sländan; men detta objekt förvandlas samtidigt till ett Kors vilket på ett underbart sätt visar den delen med de klippiga bergen i bakgrunden».

Bortom alla dessa mentala spekulationer är det, emellertid, nödvändigt att se det budskap som V.M. Leonardo på ett ockult sätt ville förmedla till mänskligheten för eftervärlden. Vi måste därför veta att de berg som man ser i bakgrunden av detta bildverk symboliserar de höga bergstopparna som har att göra med beslutet av att ha tagit den Torra Vägen eller den Direkta Vägen beträffande vilken Ars Magna eller den Alkemiska Konsten talar till oss på djupet.

Kristusbarnet som vi ser på denna duk har ett litet kors i sina händer som samtidigt, genom dess struktur, är förbundet med vad vi kallar sländan, för att visa oss att V.M. Aberamenthos öde redan var förutbestämt från höjderna. Det är därför som detta barn lyder den befallning som angivits av Theomegalogos för att, till mänskligheten, överlämna allt som det Stora inre Verket innebär… Och detta var det centrala temat i den fruktansvärda passion som V.M. Aberamentho fysiskt blev tvungen att genomleva.

Det är också viktigt att veta, kära läsare, att sländan även var associerad med döden vilken, gnostiskt talat, representerar den uråldriga liemannen som har till uppgift att hämta oss från denna illusoriska värld.

Förutom den Torra Vägen som visas genom bergen i bakgrunden av denna målning, lät konstnären skönja den Fuktiga Vägen, som visas genom en flod som rinner slingrande på marken. Detta kan vi lägga märke till på den högra sidan av Jungfrun. Den stora Mästaren Leonardo hade alltid de två formerna att tillryggalägga den Hemliga Vägen närvarande.

Å andra sidan är det bra att indikera att detta bildverk varskor oss om att den inre Kristus, sedan hans födelse i hjärtat hos den Solära Människan, har mycket klart för sig vilken som kommer att bli hans roll vad beträffar befrielsen av denna människa. Den inre Kristus känner på ett perfekt sätt till det yttre av det yttre och det inre av det inre, på det sätt som V.M. Samael Aun Weor uttrycker det för oss i sitt postuma verk Pistis Sophia develada.

Marias hår är flätat och inom Alkemin symboliserar detta de oupphörliga korsningarna mellan Svavlet och Kvicksilvret i Adeptens dolda anatomi.

Vi kan även observera att da Vinci på denna duk visade Devi-Kundalini med en slöja som täcker en del av hennes huvud fram till näsroten. Detta är Isis slöja, om vilken det sägs att hon är den vars slöja ingen dödlig har lyft.

Klädnaden till den välsignade Ram-IO består av ett slags linne som är svart – för begravning – och resten av hennes kropp är klädd i en himmelsblå tunika för att visa oss att Gud Moder är Höjdernas Drottning.

Det är viktigt att veta att Mästaren Leonardo hade perfekt kännedom om mytologier och sagor av esoterisk karaktär. Det faktum att det lilla kors som Kristusbarnet håller i är därför, längst ned, även en del av en slända för att få oss att relatera till sagan om Törnrosa. Vi vet alla att Törnrosa föll i sömn på grund av att sländans nål -det vill säga: vällusten – som stack hennes fingrar. Från och med denna stund visar det sig vara omöjligt att väcka henne ur hennes dvala. Det fanns, emellertid, en legend som talade om att hon endast kunde bli väckt av en prins som kysser henne. Denne prins måste tolkas som Buddhi hos var och en av oss. Men, varje självmedveten och autonom del av vårt VARA kommer endast att aktiveras om den inre Kristus befaller om detta. Till sist kysste denne prins henne och hon vaknade från denna djupa sömn. Tack vare KÄRLEKEN TILL BRODER DÖD, är det möjligt att reducera våra infernaliska aggregat till stoft, dessa som har hållit vårt psyke i sömn sedan millenier. Törnrosa är vår Essens som förlorat sin oskuldsfullhet och sin renhet när vällustens nål sårade henne.

Vi måste därför förstå att den inre Kristus, allt eftersom han växer inom den mänskliga varelsen, tar ut den sistnämnda från hennes egoiska letargi till dess att hon, slutligen, förvärvar den gudomliga friheten. Detta är skälet till att Kristusbarnet på denna målning, med en av sina fingrar på korsets makt, eftersom i korsningen mellan lingam-yoni ligger nyckeln för att överge den uråldriga sömn som våra själar är fångade i. Detta är det gnostiska mysteriet av det Stora Arcanum .

Vi måste likaledes beakta att sländan, i detta fall, även syftar på Samsaras hjul, i vilket själarna är fångade. Och, tack vara Gnosis, befriar den inre Kristus oss från detta hjul, genom sin vía crucis, för att gå in i evighetens rike.

Här har vi, följaktligen, tålmodiga läsare, det mysterium som är dolt i detta storslagna verk av den kungliga konsten.

NON PLUS ULTRA.
─‘Inget är högre än detta’─.

MÅ DEN ALLSMÄKTIGES VÄLSIGNELSER FÖLJA ER UNDER HELA ERA LIV.

Broderligt,
KWEN KHAN KHU