VM Samael Aun Weor, Vattumannens Chrestos

Ankomsten av Vattumannens Chrestos

Ankomsten av Vattumannens Chrestos 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära kollegor och vänner:

Jag förmedlar idag detta korta budskap som en påminnelse om…

…ANKOMSTEN AV VATTUMANNENS CHRESTOS

Den samtida Gnosticismen firar varje 27:e oktober en tilldragelse som endast sker mellan de tidsåldrar som kan överstiga 2000 år. Jag syftar emfatiskt på ankomsten av en Avatar så som det är profeterat i de äldsta heliga böcker från alla latituder på vårt klot.

Denna tilldragelse kungör, inför världen och inför historien, ankomsten av ett VARA som ska överlämna de högsta lärorna avsedda att berika det själsliga livet hos personer för att rättfärdiga deras existens inom skapelsens ram.

Innan V.M. Aberamenthosankomst, kände mänskligheten till hans föregångare, vilken visades sig som Johannes Döparen, som de förkristna folkmassorna följde, vilka, likaledes, förbereddes för att ta emot den mycket helige Messias som många redan väntade på och som offentligt utropades som CHRESTOS, och esoteriskt, som V.M. Aberamentho. Följebrevet till detta stora VARA utgjordes av dramat på Golgata med alla dess mycket hårda processer vilka registrerades historiskt till eftervärlden, inte endast på grund av deras råhet, utan även genom en rad oräkneliga mirakulösa händelser som åtföljde dessa prövningar…

Detta fruktansvärda drama framkallade, utan tvekan, ett oerhört intryck hos alla livets ordnar på den tiden, och omfattningen av denna effekt som ännu i våra dagar är ihågkommen av flera berättelser som skapades runt den individ som var huvudrollsinnehavare i denna händelse. Det sägs då att templets slöja revs ner och såväl de sjuttio lärjungarna som stod den dyrkansvärde Jeshua Ben Pandira närmast, som de tolv Apostlarna lärde känna nycklarna till den Hermetiska Vägen; men resten av mänskligheten blev endast bekanta med dessa nycklar allt eftersom de gick in i de djup som dessa sublima läror bevarade. Under tidens gång manipulerades, olyckligtvis, dessa föreskrifter mer och mer, och det mycket heliga kristliga evangeliet blev till sist förvanskat till dess att det antog den bild som idag uppvisas av de så kallade misslyckade kyrkorna… Idag, i våra tider, påminner man oss om den historiske Jesus Kristus som någon som verkade ha gjort vissa mirakel här och där och lite överallt. Det finns vissa som till och med ifrågasätter att denne Övermänniska har existerat och de tror att det var ett drama som hittades på av ett visst antal individer som, då de vill hålla folk underkuvade, gav form åt Kristendomens historia.

Till sist blev vår mänsklighet mer och mer åtskilda från de heliga principer som är kapabla att visa människor vägen tillbaka till himmelriket eller till Medvetandets rike. Idag ser vi, beklagligt nog , att samhället inte ens känner det minsta verkliga intresse för dessa teman och vi befinner oss försänkta i en blind och materialistisk hämningslöshet som håller på att leda oss till ett OREGERLIGT KAOS

Det var under dessa förhållanden, mitt under det tjugonde århundradet när det som gnostiker kallar Theomegalogos – det vill säga: den Högsta Intelligensen- som en sista resurs för att försöka hjälpa den mänskliga myrstack som befolkar vår värld, sände gestalten av en SALVATOR SALVANDUS, en ny CHRESTOS för att försöka, såsom han själv mycket riktigt betonade, «rädda åtminstone hatten på den som håller på att drunkna»

Denna nya uppenbarare rev, i hela dess amplitud, ned den slöja som täckte mysterierna , och kungjorde för denna korrupta mänsklighet den yttersta nyckeln till alla mysterier: Arkanum A.Z.F., för att på detta sätt skapa ljus i mörkret och, till följd därav, kunna lära känna det som vi kallar Gud, gudomligheten eller vårt Sanna Vara…

Budskapet från denna gudomliga Hierofant var kapabelt att samlas i ett nytt Evangelium, som vi på ett perfekt sätt kan adjektivisera som den Femte Sanningen eller Femte Evangeliet, alla sanna läror som denna Ariska ras har lärt känna allt sedan dess ursprung fram till våra dagar och som, förvisso, hade det verkliga djup som var gynnsamt för syftet att hjälpa den mänskliga varelsen att uppnå det så kallade VARATS INRE SJÄLVFÖRVERKLIGANDE.

Det var av den anledningen som detta Femte Evangelium har varit kapabelt att förklara alla traditioner från norr, från söder, från öst och från väst på vår planet, och detta är skälet till att våra gnostiska postulat kan anpassa sig till vilken latitud som helst, oavsett tid eller avstånd.

Detta har varit det excellenta verket av Avataren av denna nya Vattumans Tidsålder och som bär det mycket heliga namnet Samael Aun Weor. Ankomsten av denna gudomliga Kraft ägde rum den 27:e oktober 1956, i det inre av en kammare som utgjorde en del av det som man idag kommer ihåg som Summum Supremum Sanctuarium, som var beläget på den specifika platsen av det så kallade Sierra Nevada de Santa Marta, i Colombia ─ Sydamerika ─.

Sedan dess har den Samaelianska samtida Gnosticismen befunnit sig på stridsfältet och lärt ut dess postulat till folkmassorna. Dessa läror har gjort en resa som har tillåtit dem att bli kända i varje hörn av vårt klot och som har visats upp utan hemlighetsmakeri inför ögonen på samhällets folkmassor. Men, om Uppenbarelseboken, Apokalypsen, mycket riktigt lämnad, skrivit: «Ljuset kom till mörkret, men mörkret förstod det inte…». Detta har varit den råa verkligheten av själva händelserna, olyckligtvis. Men, effekterna av detta stora korståg har åtminstone berört några hjärtan vilka idag försöker ta sig fram på den steniga stigen och vilka förvisso erkänner existensen av den Vita Hästens ryttare som omnämns i budskapet från den Helige Johannes från Patmos…

Det är till dessa få som detta budskap riktar sig… Dessa få lyckönskar vi för deras uthållighet, för deras ståndaktighet, för deras framsteg och, framför allt, för troheten gentemot mysterierna från det Vita Brödraskapet.

Leve Kristus! Leve Kristus! Leve Kristus!

HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA!

OM-TAT-SAT-TAN-PANPAZ.

KWEN KHAN KHU