Signatura rerum, Jakob Böhme

Signatura rerum

Signatura rerum 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsande vänner :

Jag sänder er vid detta tillfälle, en gravyr som bär titeln …

…SIGNATURA RERUM

─‘Underskriften i alla saker’─

Signatura rerum, Jakob Böhme

Gravyren ifråga utarbetades av av Jakob Böhme ─1575-1624─ i ett av hans postum verk. För många av forskarna betraktas denna bok som en av de svåraste av hans skrifter.

Några ord som syftar på det som vi tidigare har nämnt:

«Signaturen till alla saker.

Visar symbolen och betydelsens av de olika formerna och figurerna i skapelsen. 

Och vad som är början, förfallet och botandet av allt härrör från evigheten i tiden, och på nytt från tiden i evigheten och omfattar alla mysterier…».

För att analysera det börjar vi med att observera korset som inom sig bär de två orden: SIGNATURA RERUM, vilket även blivit titeln till denna gravyr. Gnosis säger, mycket riktigt, till oss att makten ligger i korset─en titel med vilken Vattumannens Avatar döpt en av sina första pamfletter då under åren från 1949─. Korset är emblemet för korsningen mellan alla energier vilka därefter utgör de oändliga formerna till detta som vi kallar skapelsen.

Bakom detta kors observerar vi, på himlen på vår gravyr, en triangel som inom sig bär de hebreiska orden IOD-HE-VAU-HE, vilka sammanfattar ordet JEHOVA. Vi får inte glömma att IOD-HEVE är representationen av de maskulina och feminina krafterna som är närvarande i Skaparens verk. Å andra sidan, är VAU-HE på nytt en allegori för denna binom av de manliga och kvinnliga krafterna. Detta får oss att begrunda att allt skapat är ELOHIMERNAS frukt, vilka agerar på det kosmiska scenariot genom en helig och ordnad kopulation och aktiverad genom intelligensen från den högste Theomegalogos.

Vi ska observera att från den triangel som vi just har deschiffrerat ser vi sju stora ljusstrålar utgå, en direkt allegori för den mycket heliga lagen av Heptaparaparshinok ─LAGEN OM SJU─, väl känd inom våra studier. För sin del, utformar triangeln inget mindre än den heliga LAGEN OM TRE eller TRIAMAZIKAMNO LAGEN. Dessa två lagar är axeln till allt skapat. Därför säger vi att LAGEN OM TRE SKAPAR och LAGEN OM SJU ORGANISERAR.

Från denna triangel emanerar vingar för att representara Gud själv, eftersom Han är något närvarande i varje stund, även om humanoidens ögon inte kan förnimma honom.  Därför säger en mycket gammal gnostisk hymn till oss:

«Jag tror på Fadern, såsom ett opersonligt väsen, outsäglig och ej uppenbarad, som ingen har sett, men vars styrka, skaparkraft, har varit och är återgiven i skapelsens eviga rytm…».

Utom all fråga pekar den första triangeln som vi observara på Gud in abscondito, eller på det ej manifesterade AIN hos kabbalisterna, den som den Store Kabiren från Galileen talade om när hans lärjungar frågade honom:«När kommer vi att se denne Fader som du så många gånger nämner för oss?», och hans svarade dem: «Den som har sett Sonen har sett Fadern!», eftersom Sonen är ett med Fadern, så har det fastställt av den gnostiska teologiska traditionen sedan millennier tillbaka…

Det bör noteras, kära läsare, att vi på bägge sidorna av denna triangel kan betrakta två stora eldar som passar ihop med två andra: de ena till höger och och de andra till vänster i den gravyr som vi studerar här. Dessa fyra eldar symboliserar det eviga TETRAGRÁMMATON.

Men, längre ner finner vi en annan triangel, också bevingad, som som härskar över alla kosmos som är angivna genom zodiakbältet i den första cirkeln. I en andra cirkel visar man de symboler som tillhör de sex huvudsakliga planeterna , nämligen: SOLEN ─inom den andra triangeln─, MÅNEN, MARS, SATURNUS, VENUS och JUPITER… Det är viktigt att betona att Solen är förenad med Månen genom ytterligheterna av en vertikal påle. Denna vertikala påle korsas av en annan av horisontellt slag för att på nytt visa den genererande och regenererande kraften i korsets symbol. Vi har redan sagt i tidigare budskap, att korset även är symbolen för det GUDOMLIGA IO – Universums Gudomliga Livmoder-, som befruktas av den EGYPTISKA RA, som utgörs av en cirkel som bär en svart punkt i mitten. Detta är den MASKULINA LINGAM INUTI DEN FEMININA YONI. Därifrån föds all elektricitet i universum.  

Dessa två pålar till detta kors åtföljs av andra segment, men den vertikala pålen som utgår från Solen i den andra triangeln begravs i en kub som just precis innehåller Månen. Här har vi de två komponenterna till det STORA ALKEMISKA VERKET; Solen Svavlet och Månen Kvicksilvret…

Det faktum att man ser några cirklar -fyra totalt- över det vita korset som förbinder den adra triangeln med en kub, är också betydelsefullt. Dessa energiska cirklar syftar på ett direkt sätt på de dimensioner som går från den kausala världen, genom den mentala världen, och fortsätter genom den astrala världen och slutar i den fysiska världen. 

Den kub i vilken den vertikala pålen går in som formar ett kors med dess följeslagare, den horisontella pålen, är själva DE VISES STEN, FILOSOFERNAS STEN, SALTSTENEN eller PRAKTENS STEN.

Inuti denna Sten kan vi lägga märke till en uppochnedvänd triangel som visar oss de gudomliga krafternas nedstigande till mikrokosmos människan.

Unde denna Sten kan man på ett detaljerat sätt se ett slags slott, i vars centrum vi finner bilden av CHRESTOS som allegoriseras av ett lamm som bär befrielsens fana på sin rygg. Detta lamm är påsklammet som traditionellt har kallats GUDS LAMM, för på samma sätt som lammet togs till slakthuset, så bar Jesus korset på vilket han led martyrdöden och korsfästes för att visa oss vägen tillbaka till Fadern som finns i himlarna. Det yttersta syftet med människans existens på jorden är att kämpa för att inkarnera sin SALVADOR SALVANDUS – sin inre Kristus, vilken är hennes autentiska befriare och hennes Perfektionernas Herre.

Slottet har tre ingångar för att få tillträde till det. Dessa tre portar leder oss ända till Fadern, Sonen och den Helige Ande, de tre krafter som tillsammans skapar.

Signatura rerum, Jakob Böhme
Detalj av gravyren  

Jag lägger nu till några viktiga påståenden till er som givits beträffande den kontroversielle upphovsmannen till denna vackra gravyr:

Böhmes tes som presenteras i boken kan man sammanfatta så här: Allt i den materiella världen bär sitt avtryck, sin “underskrift” eller “signatur” beträffande dess andliga komplement, och när man förstår dessa underskrifter och relationer mellan dessa kan man få en vision av det gudomliga.

Skapelsen, de naturliga processerna, det mänskliga livet rör sig tack vare de inre krafter som bestämmer naturens yttre fenomen. Filosofen kan, enligt Böhme, läsa i tingen  ─i deras former och i deras symboliska värden, i deras  “signatur”─ deras inre ursprung och deras essens. Gudomligheten uppenbarar sig genom naturen. 

Böhme sade, genom att försvara sig inför anklagelserna om panteism:

“Må alla här reflektera och lämna mig utan skuld. Jag säger inte att naturen är Gud  […], men jag säger att Gud ger kraft till allt liv, oavsett om det är ont eller gott, till var och en enligt deras önskan […]. Därmed, från Honom och genom Honom är allt; allt som inte är hans kärlek är hans vrede. 

Sofisten kommer då att tolka det fel och kommer att säga att jag blandar allt i en enda sak och anser att naturen är Gud […]. Jag säger till honom att han ska ge akt på mina ord och lära sig att förstå dem på ett korrekt sätt […]. Låt honom, därför, uppmärksamma deras innebörd: jag skriver inte på ett gudlöst sätt, utan teosofiskt, av ett skäl som är högre än det yttre”.

Jag tillägger nu några fraser till er för er reflektion:

«Det finns inget som är mer revolution än tidens».
Miguel de Unamuno

«Revolutionerna är samhällets hyperbatong».
Gabriel Alomar

«Världens ondska kommer att pågå ända till filosoferna blir kungar eller kungarna blir filosofer».
Platon

«Den dygdiga människan förefaller aldrig större i världens ögon än när hon med mod genomlider ödets orättvisor; då förefaller det som hon mäter sina krafter med ödets och kämpar man mot man mot det».
Baron d´Holbach

«Genomlid tålmodigt sjukdom, mödor och skymf  för Gud, och du kommer att bli belönad».
Heliga Teresa

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS.
─‘Vi lär oss inte för skolan utan för livet’─.

KWEN KHAN KHU