Kristi Testamente, Jakob Böhme

Kristi Testamente

Kristi Testamente 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med enorm glädje skriver jag till er för att sända er denna gravyr som bär titeln…

…KRISTI TESTAMENTE

Kristi Testamente, Jakob Böhme
Kristi Testamente, Jakob Böhme

Nämnda gravyr är omslaget till en bok som bär titeln KRISTI TESTAMENTE. Den skrevs av Jakob Böhme och publicerades, likaså, år 1682.

«Kristi testamenten är en bok som är stängd för ett förnuft utan gudomligt ljus men en bok som är öppen för de sanna barn som tillhör Kristus. Kristi testamenten är ett sigill för Guds beständiga och eviga förbund, genom vilket Gud på nytt har accepterat människorna av nåd efter den fruktansvärda apostasin».

För några katolska teologer är det otänkbart att några människor kunde bli frälsta innan Jesu Kristi jordiska liv, men Böhme anser att judarna och folk från forna tider kunde finna frälsningen eftersom Jesus är en av de eviga principerna i skapelsen som alltid har existerat…  

I denna gravyr lämnas, utan tvekan, ett tydligt och övertygande vittnesmål om detta som V.M. Samael kommenterar för oss när han i ett av sina verk säger till oss:

«Jag var vittne till den pakt som Jesus gjorde med den jordiska mänskligheten redan innan själva Jorden existerade. Jag såg honom i en av gångarna  i den Absoluta Abstrakta Rymden när han vandrade mot den sal där det fanns ett kors. Den Välsignade lades sig på detta kors och på så vis förseglades pakten mellan de solära dynastierna och det välsignade Solära Logos ─Jesus från Nasaret─».

Det kan, å andra sidan, inte bestridas att Chrestos principen inte uteslutande svarar mot någon särskild människa. Chrestos principen är en energi som utgör en del av själva det kabbalistiska Sefirotträdet, en del av vårt eget VARA, även om man väl känner till att inte alla själar är kapabla att lyckas inkarnera honom. Därför sägs det att Quetzalcoatl var aztekernas Kristus, Osiris var egypternas Kristus, Ahura Mazda var persernas Kristus, etc., etc., etc.

Men vad som verkligen är sant är att den Stora Kabiren från Galileen, genom att ha lyckats tillverka sin Vises Sten sju gånger, till sist var försedd med en väldig makt som tillät honom representera det kritiska dramat i den fysiska världen, för 2023 år sedan, med all dess råhet och övernaturliga realism, där borta i det så kallade Heliga Landet, ─Mellan Östern─.

För att försöka förstå denna vackra gravyr måste vi, framför allt, försöka observera ett pergament som säger oss: CHRISTI TESTAMENTA, ‘Kristi testamente’. Detta har två kungliga sigill: det ena visar oss en kalk ─symbol för frälsningens yoni ─ och det andra visar oss en uppochnervänd triangel som indikerar SKAPELSENS TRE URSPRUNGLIGA KRAFTER  ─Fader, Son och Helig Ande─.

Senare kan vi lägga märke till ett kors, i vars övre del vi ser en cirkelformad behållare från vilken det kommer två druvklasar. Dessa druvor är frukten från vinrankorna, som mognar genom värmen från KRISTUSSOLEN. På detta sätt visar man oss att DEN KOSMISKA KRISTUS FÅR GENOM SIN KRISTISKA ENERGI, ENTE ENBART DRUVORNA ATT MOGNA, UTAN ÄVEN VETET, med vilket man tillverkar VISDOMENS BRÖD. Därför har man i den gnsotiskt-kristna nattvarden associerat vinet och brödet med kroppen och blodet från KRISTUS eller CHRISTUS vilken mänskligheten lärt känna historiskt. Och därför sade Jesus till Apostlarna under den sista nattvarden:  «Detta är min kropp och detta är mitt blod», och syftade på det vin och bröd som de delade under den sista nattvarden, eftersom han, i sig själv, var representationen av den UNIVERSELLA ELD som uppstår från den KOSMISKA KRISTUS. Och han gav sina trogna Apostlar rådet: «Gör alltid detta till min åminnelse», för att på detta sätt alltid minnas behovet av att förvandla den kristliga sädesvätskan till frälsningens vin och på så vis tillverka de solära kroppar som kommer att tillåta oss att upphöra att vara spöken i skapelsens rike…

Från föreningen mellan de två träbjälkar som formar korset i vårt tema, där den heliga bägare, som vi talar om, är inlagd, emanerar två strömmar av vatten. Detta vatten är det Filosofiska Kvicksilver som vår lära talar enormt mycket om.

En av dessa vattenströmmar faller på ett öga som ser mot himlarna och den andra strömmen faller på ett öga som ser mot jorden. Detta är för att visa oss att allt som finns ovan, i himlarna, i makrokosmos, är barn till denna heliga källa som gudomligheten har skänkt oss för att vi genom hemligheten av Arcanum A.Z.F. kan rättfärdiga vår existens.

Det är värt att lyfta fram att mellan de två ögon som tidigare nämnts kan vi se en duva mellan två eldslågor. Denna duva är symbolen för det DET TREDJE LOGOS eller DEN HELIGE ANDE . Varför finns denna duva på gravyren? Svar: För att det TREDJE LOGOS är den stora försoningen  mellan de krafter om är inblandade i skapelsen. Vi påminner om att KETHER är Fadern  ─den Heliga Bekräftandet ─, CHOKMAH är Sonen ─det Heliga Förnekandet ─ och BINAH är den HELIGE ANDE ─den Heliga Försoningen ─; dessa är de tre krafterna av det  HELIGA TRIAMAZIKAMNO, utan vilka inget skulle existera i skapelsen. På det sättet förstår man nu den stora triangeln var udd är vänd neråt i en hållning att ge allt för den mänskliga rasens bästa, eftersom dessa krafter alltid hjälper mänskligheterna att existera så att mysteriet med VARATS Inre Självförverkligande kan fullbordas i dem.

Det är även nödvändigt att betona att duvan är levande även om den befinner sig i lågorna, eftersom den HELIGE ANDE är själva den Heliga Elden som, när den blandas med vårt Kvicksilver, tillåter oss att förvärva den HELIGA TINKTUR som är nödvändig för att vi inom oss ska genomföra det STORA INRE VERKET.

Det är också transcendentalt att strömmarna av vatten som vi ser till höger och till vänster på denna gravyr faller på två hjärtan där man kan lägga märke till de två ögon som vi har talat om. Varför? SVAR: För att den kristiska kraften kommer till alla själar, såväl till de som uppskattar den och transmuterar den som till de som tar emot den med likgiltighet eller helt enkelt är ovetande om den.

En annan intressant detalj är det hjärta från vilket de två strömmarna av vatten emanerar. Detta hjärta allegoriserar DEN VÄLDIGA KÄRLEKEN FRÅN THEOMEGALOGOS för hans egen skapelse. Så därför, även om skapelsen utvecklas i en MAHA-MANVANTARA  ─Kosmisk Dag ─ och därefter, skenbart, upphör under den Kosmiska Natten eller MAHA-PRALAYA, agerar sedan själva THEOMEGALOGOS på nytt för att återigen inleda en annan MAHA-MANVANTARA, och så fortsätter han att göra i oändlighet. Detta är MEDVETEN KÄRLEK.

Det är intressant att observera att den cirkulära behållare från vilken de två druvklasarna sticker ut syftar på den feminina yoni, och slutet på den vertikala pålen till korset formar slutligen det latinska i. Detta ger oss stavelsen IO, som i sin tur påminner oss om den inre Gudomliga Modern ─RAM-IO─.

Det är värt att påpeka att, från de två ögon som vi observerar på denna gravyr, håller en av dem på att framkalla en tår. Detta är för att få oss att förstå att, även om Gud inte har barn som han föredrar, har han barn som föredrar honom.. Dessa är de ångerfulla själarna som starkt längtar efter att återvända till den STORA VERKLIGHETENS sköte från vilket de har uppstått.

Uppskattade läsare, det är nödvändigt att informera er om att från de två mänskliga hjärtana, som vart och ett är försett med ett öga, kommer det upp grenar som förbinds med stammen till det enorma kors som visas på denna gravyr. Detta är för att informera oss om att de kristiska krafterna inte stannar i människoriket, utan att de fortsätter sin väg i riktning mot andra sfärer i själva skapelsen, så beskrivs det för oss i en gammal ceremoni som som Gnosis ärvt sedan millennier tillbaka och i vilken man säger till oss:

«Ditt huvud höjer sig majestätiskt till dess att det rör vid Himlen för att du ska vara det Gudomliga Logos symbol.  Så att du i din struktur presiderar i skärningspunkten av den korsande träbjälken vilken formar dina två armar, likt två väldiga händer som sträcks ut för att driva bort de mörka krafterna och de lägre makterna. För att i en Församling av Heligt Brödraskap förena alla människor med ett rent och ädelt hjärta. 

Din fot, såsom en lans, är nedstucken i jorden så att du kan frälsa, så att du i din flyktiga impuls kan hjälpa alla varelser som bor under marken,  i världens lägre regioner, och vilka genom mängder av inkarnationer kan nå det Gudomliga för att för evigt vara förenade i dig.

O, du kors, av underbara öden!, som har placerats av den Allra Högste i Universums mångfald så att du blir må bli människosläktets Frälsning.

O, kors av obefläckad skönhet! , som är Chrestos Segertrofé som är livets magnet, som erbjuder ditt liv genom ditt Heliga Träd, vilket sträcker ut sina rötter likt jättelika fingrar genom den djupa marken för att ge dina frukter i de oändliga himlarna. 

O, du vördade kors!, som är den Heliga Gåvan av det Blida Namnet, såsom vinrankor so blomstrar i Herrens Trädgård. 

O, du Ljus, korsets Gudomliga Ros!, som ger din Kraft och din heliga Makt till de som har förtjänat det i den hårda striden, och leder dem på den mystiska stege som är utsträckt från Jorden till Himlen, från materian till Anden.

O, kors, Heliga och Välsignade!, i dig finns Fräsningen latent och under ditt Herravälde och upphöjda Ljus  söker vi alla skydd för att ge dig offergåvan av detta Heliga Offer av den Eukaristiska Smörjelsen».

Det är bra att lägga märke till att de ögon som vi har nämnt befinner sig instängda i de små hjärtana, vilket vill visa oss att inte all själslig längtan är av samma kategori… Därför ser vi tre små löv som slår ut från den gren som förbinder det lilla hjärtat, från vars öga det rinner en tår, med korsets stam, vilket visar oss att de förnyade själsliga krafterna börjar framkalla utväxter av dygder i denna själ.

Genom att nu avsluta vår beskrivning, har vi bara kvar att visa slutet av korset som utgjuter dess heliga kosmiska energi i dessa andra livssfärer  ─undervärlden─, för att därifrån rädda de själar som, då de vill bli frälsta, på ett uppriktigt sätt längtar efter att återvända till utgångspunkten. Detta är också skälet till att vi i den nedre delen av vår gravyr, ser ett annat mänskligt hjärta längst ned på korset för att säga oss att det ljus som kom från de högre sfärerna av Medvetenhet förr eller senare återvänder till regionerna i höjden…… Detta hjärta som man visar oss här bär också en liten flamma eller låga, för att påminna oss alla om att själen är oförstörbar även när vi är destinerade att tillbringa en tid i det som kallas helvetesvärldarna bland religionerna. Det som förstörs är det DJURISKA EGOT, det vill säga, det ondsinta väsende som vi har skapat under århundraden och millennier för att vi har odlat våra defekter eller arvssynder. Detta är den orättfärdige som Paulus från Taros talade om i sina förkunnelser därborta där han predikade evangeliet av Kabiren från Galileen…

Tillåt mig skänka er några fraser som jag anser är lämpliga att reflektera över:

«Andakten och meditationen är människans främsta makter». Mirabeau

«Belöningen till en god handling är att ha gjort den». Seneca

«Det köpa finns kvar hos den som köpt det. Köpt du är till ett höjt pris. Köpet firades på korset». P. Diego de la Vega

«Tankarna är ihoprullade tapisserier; reflektionen rullar ut dem och exponerar dem för allmänheten ». Temistocles

«Religionen övertygar, den befaller inte». Origenes

QUOD SCRIPSI, SCRIPSI. ─‘Vad jag har skrivit, är skrivet’─.

KWEN KHAN KHU