Förstå döden

Förstå döden 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Det är angeläget att på djupet och i det mentala sinnets alla regioner förstå vad Döden i sig själv verkligen är. Endast på detta sätt blir det möjligt att på ett enhetligt och fullständigt sätt förstå vad Odödligheten är.  

Att bevittna kroppen av en anhörig som läggs i en kista är inte detsamma som att ha förstått Dödens Mysterium.  

Sanningen är det okända från stund till stund. Sanningen om döden är inget undantag. 

Jaget önskar sig naturligtvis alltid en försäkring mot döden, en tillhörande garanti, en slags auktoritet som kommer att se till att vi försäkras en god position och någon form av odödlighet bortom den fruktansvärda graven. 

”Mig Själv” har ingen lust att dö. Jaget vill fortsätta. Jaget är mycket rädd för döden. Sanningen är inte en fråga om tro eller tvivel. Sanningen har inget att göra med lättrogenhet eller skepticism. Sanningen är inte en fråga om idéer, teorier, åsikter, koncept, föreställningar, antaganden, fördomar, påståenden, negationer, etc. Sanningen om Döden utgör inget undantag. 

Sanningen om Dödens Mysterium kan endast komma till oss genom Direkt Upplevelse. 

Det är omöjligt att förmedla den verkliga upplevelsen av Döden till någon som inte har kunskap om den.  

En poet kan skriva vackra böcker om Kärlek, men det är omöjligt att meddela Sanningen om Kärleken till personer som aldrig upplevt den. På samma sätt säger vi att det är omöjligt att meddela Sanningen om Döden till personer som inte genomlevt den. 

Den som vill veta Sanningen om Döden bör undersöka, uppleva för sig själv och söka som sig alltid bör. Det är endast på detta sätt som vi kan upptäcka den djupa betydelsen av Döden. 

Observation och många års erfarenheter har låtit oss förstå att folk inte är intresserade av att verkligen förstå den djupa betydelsen av  Döden. Det enda som i verkligheten intresserar folk är att fortsätta på den andra sidan, det är allt. 

Många personer vill fortsätta med sina materiella ägodelar, sin prestige, sin familj, sina trosföreställningar, sina idéer, sina barn, etc. och när de inser att varje sådant slag av psykologisk kontinuitet är något fåfängt, obeständigt, förgängligt och instabilt, då finner de sig själva utan garantier, osäkra, de blir förskräckta, skrämda, de blir uppfyllda av en oändlig skräck. 

De stackars människorna vill inte förstå; de vill inte förstå att allt som fortgår har sin förveckling i Tiden. 

De stackars människorna vill inte förstå att allting som fortgår dör bort med tiden.  

De stackars människorna vill inte förstå att allt som fortgår blir mekaniskt, rutinartat, tråkigt. 

Det är angeläget, nödvändigt och oumbärligt att göra oss själva fullt medvetna om dödens djupa betydelse. Det är endast på detta sätt som rädslan för att upphöra att existera försvinner. 

Om vi noggrant observerar mänskligheten kan vi bekräfta att det mentala sinnet alltid är buteljerat i det kända och det vill att detta kända skall fortsätta bortom graven. 

Det mentala sinne som är buteljerat i det kända kan aldrig uppleva det Okända, det som är Verkligt, det som är Sant.  

Endast genom att slå sönder tidens flaska genom korrekt meditation kan vi uppleva det EVIGA, det ICKE TEMPORÄRA, det VERKLIGA. 

Den som önskar fortsätta på samma sätt fruktar Döden och hans eller hennes trosföreställningar och teorier tjänar endast som ett narkotikum. 

Döden är inget skrämmande i sig självt. Det är något underbart, sublimt, makalöst, men det Mentala Sinnet som är buteljerat i det kända rör sig endast inom den onda cirkeln av lättrogenhet och skepticism. 

När vi verkligen gör oss fullt medvetna om den djupa och outgrundliga betydelsen av döden, genom den egna, direkta upplevelsen upptäcker vi att Livet och Döden utgör en integrerad, unitotal helhet. 

Döden är livets depå. Livets stig formas av spåren från Dödens hovar. 

Livet är en avgjord och avgörande Energi. Från födsel till död flödar olika slags energier inom den mänskliga organismen. 

Den enda slags energi den mänskliga organismen inte kan motstå är DÖDENS BLIXT. Denna blixt är av ett omåttligt högt elektriskt volttal. Den mänskliga organismen kan inte motstå ett sådant volttal.  

Precis som en blixt kan slita ett träd i bitar, på samma sätt förstör dödens blixt, då den flödar i den mänskliga organismen, oundvikligen densamma. 

Dödens Blixt sammanlänkar Dödens Fenomen med Födelsens Fenomen. 

Dödens Blixt emanerar mycket ingående elektriska spänningar och äger en speciell tonart som innehar enväldig makt att kombinera generna inom det befruktade ägget. 

Dödens Blixt reducerar den mänskliga organismen till dess grundläggande beståndsdelar. 

Egot, Energins Jag fortsätter olyckligtvis i våra avkomlingar. 

Sanningen om Döden, intervallet mellan Döden och Avlelsen är något som inte tillhör Tiden och något vi endast kan uppleva genom Meditationens Vetenskap. 

Skol-, gymnasie- och universitetslärare bör leda sina elever in på vägen som leder till upplevelsen av det som är Verkligt, det som är Sanning. 

Fundamental Bildning, Kapitel XXIX, “Döden” 

Samael Aun Weor