De sju församlingarna - V.M. Samael Aun Weor

De sju församlingarna

De sju församlingarna 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Människan är en trio av kropp, Själ och Ande. Mellan Ande och kropp finns det en förmedlare. Det är Själen. Vi gnostiker vet att Själen klär sig i en underbar dräkt. Det är Astralkroppen. Genom våra gnostiska studier vet vi redan att astralkroppen är en dubbelorganism utrustad med underbara inre sinnen.

Stora klärvoajanter talar om de sju chakrana och Herr Leadbeater beskriver dem i stor detalj. Dessa chakran är i själva verket astralkroppens sinnen. Dessa magnetiska centra är nära förbundna med de inre sekretoriska körtlarna.

I den mänskliga organismens laboratorium finns det sju beståndsdelar som står under en trefaldig nerv kontroll. Som agenter för Triangellagen kontrollerar nerverna Sjufalden av Körtlar. De tre olika samverkande nervkontrollerna är följande: ett, det cerebrospinala nervsystemet, agent för de medvetna funktionerna; två, det stora sympatiska nervsystemet, agent för de undermedvetna, omedvetna och instinktiva funktionerna; tre, det parasympatiska systemet eller vagus, som under det mentala sinnets ledning samarbetar genom att bromsa upp de instinktiva funktionerna.

Det cerebrospinala systemet är den Gudomliga Själens säte. Det stora sympatiska systemet är Astralkroppens vehikel. Det parasympatiska systemet eller vagus lyder det Mentala Sinnets befallningar. Tre Strålar och sju magnetiska centra utgör grunden för varje Kosmos, i det oändligt stora liksom i det oändligt lilla. ”Som det är ovan är det nedan”.

De sju viktigaste körtlarna i den mänskliga organismen bildar de sju laboratorier som kontrolleras av Triangellagen. Var och en av dessa körtlar har sin exponent i ett av organismens chakran. Vart och ett av de sju chakrana står i nära förbindelse med ryggmärgens Sju Församlingar. Ryggradens Sju Församlingar kontrollerar det stora sympatiska nervsystemets sju chakran.

De Sju Församlingarna försätts i intensiv aktivitet vid KUNDALINIS uppstigande genom märgkanalen. Kundalini lever i elektronerna. De Visa mediterar över den, de hängivna lärjungarna dyrkar den, och i de hem där det Fullkomliga Äktenskapet råder, arbetar man med den i praktiken.

Kundalini är den Solära Elden innesluten i sädesatomerna, solens brinnande elektroniska substans, som när den frigörs förvandlar oss till fruktansvärt gudomliga Gudar.

Hjärtats eldar kontrollerar Kundalinis uppstigande genom märgkanalen. Kundalini utvecklas, evolutionerar och gör framsteg i enlighet med

hjärtats meriter.

Kundalini är den ursprungliga kraft som finns innesluten i Efesusförsamlingen. Denna Församling finner man två fingerlängder ovanför anus och två fingerlängder under könsorganen.

Den gudomliga Eldsormen sover inne i sin Församling, ihopringlad tre och ett halvt varv. När Sol- och Månatomerna kommer i beröring med varandra i TRIBENI, nära svansbenet, då uppväcks Kundalini, våra magiska krafters Eldsorm. Allteftersom Ormen höjer sig genom märgkanalen försätts var och en av de Sju Församlingarna i aktivitet.

Könskörtlarnas chakran styrs av Uranus, och Tallkottkörteln, som ligger i hjärnans övre del, styrs av Neptunus. Mellan dessa två körtlar finns ett nära samband, och Kundalini måste förena dem med den Heliga Elden för att det djupa Förverkligandet ska uppnås.

Efesus Församling är en lotus med fyra lysande blomblad. Denna Församling strålar som tio miljoner solar. De Visas Elementaljord erövras genom kraften från denna Församling.

Kundalinis uppstigande till prostataregionen sätter Smyrnas Församlings sex blomblad i aktivitet. Denna Församling ger oss makt att kontrollera Livets Elementalvatten och glädjen att skapa.

När den Heliga Ormen når navelregionen kan vi kontrollera vulkaner, eftersom de Visas Elementaleld motsvaras av Pergamus Församling, som ligger i solar plexus. Detta centrum kontrollerar mjälten, levern, bukspottkörteln etc., etc. Detta Pergamuscentrum har

tio blomblad.

Då Kundalini höjer sig till hjärtats region, aktiveras Tyatiras Församling, med sina tolv underbara blomblad. Denna Församling ger oss makt över de Visas Elementalluft. Utvecklingen av detta hjärtcenter ger oss inspiration, föraning, intuition och makt att verka på ett medvetet sätt i astralkroppen, och även att försätta kroppen i Jinasstadiet.

Uppenbarelsebokens andra kapitel behandlar de fyra lägre Församlingarna i vår organism. Dessa fyra centra är kända som det Fundamentala eller grundläggande centret, Prostatacentret, Navelcentret, och Hjärtcentret. Nu kommer vi att studera de tre högre magnetiska centra, som nämns i Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Dessa tre Högre Församlingar är: Sardes Församling, Filadelfias Församling och slutligen Laodiceas Församling.

Då Kundalini stiger upp till det skapande struphuvudets region, förlänas vi makt att höra rösterna av de varelser som lever i de Högre Världarna. Detta Chakra står i förbindelse med den rena Âkâsha. Âkâsha är ljudets förmedlare. Struphuvudets chakra är Sardes Församling. När Kundalini öppnar Sardes Församling, då blomstrar ordet på våra befruktade läppar. Struphuvudets chakra har sexton vackra blomblad.

En fullständig utveckling av detta Âkâshacenter ger oss förmågan att bevara vår kropp levande, även under den stora Pralayas djupa nätter. Det är omöjligt att inkarnera det stora Ordet utan att ha uppväckt den Heliga Ormen. Âkâsha är just ordets förmedlare. Den är för ordet vad de strömledande trådarna är för elektriciteten. Ordet behöver Âkâsha för att manifestera sig.

Âkâsha är ljudets förmedlare. Kundalini är Âkâsha.Âkâsha är sexuell. Kundalini är sexuell. Det magnetcentrum där Kundalini normalt lever är fullständigt sexuellt, det visar även den plats där den faktiskt ligger; två fingerlängder ovanför anus och omkring två fingerlängder nedanför könsorganen, totalt fyra fingerlänger är utrymmet där den befinner sig. Endast genom Sexualmagi är det möjligt att uppväcka Kundalini och utveckla den fullständigt. Det är detta som Infrasexuella personer inte tycker om. De upplever att de är Supertanscendentala och de känner ett dödligt förakt mot Sexualmagi.

En gång protesterade någon, efter att ha lyssnat till en Föreläsning som vi hade om Sexualmagi. Han sade att det var på detta sätt som Gnostiker fördärvade kvinnorna. Denne individ var Infrasexuell. Mannen protesterade för att vi lärde ut Regenereringens Vetenskap, däremot protesterade han varken mot Intermediär Sexualitet eller mot prostitution, inte mot skadlig onani, inte heller sade han att dessa personer är fördärvade. Han protesterade mot Regenereringens Lära men inte mot Degenereringen Lära. Så är de Infrasexuella. De tycker sig vara oändligt överlägsna alla personer med Normal Sexualitet. De protesterar mot Regenereringen men försvarar Degenereringen.

De Infrasexuella kan aldrig inkarnera Ordet. De bespottar Sexualitetens Heliga Helgedom och Lagen bestraffar dem genom att kasta dem i Avgrunden för evigt. Sexualiteten är den Helige

Andes Helgedom.

När Kundalini når upp till den punkt som ligger mellan ögonbrynen, öppnar den Filadelfia Församlingen. Det är Visdomens Öga. I detta Magnetiska Centrum bor Fadern som finns i det fördolda. Det Chakra som ligger mellan ögonbrynen har två huvudsakliga blomblad och väldigt många lysande strålar. Detta Centrum är Medvetandets Säte. Ingen sann klärvoajant talar om att han eller hon är det. Ingen sann klärvoajant säger: Jag såg. Den Klärvoajant som är Invigd säger: Vi anser.

Varje Klärvoajant behöver Invigningen. En klärvoajant utan Invigning riskerar att begå många mycket allvarliga misstag. Den Klärvoajant som tillbringar sin tid med att berätta för alla om sina visioner utsätter sig för risken att förlora sin förmåga. En pratsam klärvoajant kan även förlora sin mentala balans. En klärvoajant måste vara tystlåten, ödmjuk och anspråkslös. En klärvoajant bör vara som ett barn.

När Kundalini når Tallkottkörtelns nivå, öppnar den Laodicea Församlingen. Denna Lotusblomma har tusen strålande blomblad. Tallkottkörteln påverkas av Neptunus. När Denna Församling öppnas förlänas vi mångseendet, Intuitionen, etc. Tallkottkörteln står i nära relation till könskörtlarnas Chakra. Ju högre grad av sexuell kraft, desto högre är Tallkottkörtelns utveckling. Ju lägre grad av sexuell kraft, desto lägre är Tallkottkörtelns utveckling. Uranus i könsorganen och Neptunus i Tallkottkörteln förenas för att leda oss till ett Totalt Förverkliganse.

I Regenereringens Skolor (som är så avskydda av de Infrasexuella), får vi undervisning om hur man arbetar praktiskt med Uranus och Neptunus Vetenskap.

TAOS stig består av tre vägar, denna väg är den fjärde. Mycket har sagts om de Fyra Vägarna. Vi gnostiker träder fullt medvetna in på den Fjärde Vägen. Under den sexuella akten transmuterar vi den fysiska kroppens brutala instinkter till vilja, Astralkroppens passionerade känslor till kärlek, de mentala impulserna till förståelse, och som andar utför vi det Stora Verket. På detta sätt tillryggalägger vi de Fyra Vägarna i praktiken. Vi behöver inte bli fakirer för den första stigen, inte heller munkar för den andra, eller belästa för den tredje. Det Fullkomliga Äktenskapet gör det möjligt för oss att följa de fyra stigarna under den sexuella akten.

Från första till sjunde vers talar Uppenbarelseboken om svansbenets centrum. I detta centrum ligger Efesusförsamlingen. I detta skapande centrum finner vi Eldsormen, ihopringlad tre och ett halvt varv. Den som uppväcker den och får den att resa sig genom ryggmärgen förlänas det Flammande Svärdet, och kommer då in i Eden.

I Ormen finns Människans frälsning, men vi måste vara på vår vakt mot Ormens list. Man bör betrakta den förbjudna frukten kontemplativt och inandas dess arom, men tänk på vad Herren Jehova har sagt: ”Om ni äter av denna frukt kommer ni att dö”. Vi bör glädja oss åt kärlekens lycksalighet och älska kvinnan. Vi blir hänförda av en vacker tavla, ett skönt musikstycke försätter oss i extas, men en skön kvinna väcker genast ett begär att äga henne. Hon är den levande symbolen för Gud Moder. Kärleksakten tillsammans med den älskade är onekligen fylld av välbehag. Sexuell njutning har människan laglig rätt till. Gläd er åt kärlekens fröjd, men ejakulera inte säden. Begå inte ett helgerån. Begå inte otukt. Kyskheten förvandlar oss till Gudar. Otukten förvandlar oss till Demoner.

Krumm Heller sade: ”Sethianerna dyrkade det stora ljuset och de påstod att solen, genom sina emanationer, bildar ett näste inom oss och formar Ormen”. Naassenerna1 sade: ”Ni blir alla Gudar om ni går ut ur Egypten och korsar Röda Havet”. Krumm Heller berättar för oss i sin bok ”Den Gnostiska Kyrkan”, att denna gnostiska sekt hade en Kalk, som ett heligt föremål, ur vilken de drack Benjamins Säd. Detta var enligt Huiracocha en blandning av vin och vatten. Den Store Mästaren Krumm Heller säger att den Sexuella Ormens heliga symbol aldrig saknades på Naasernas altare. ”Styrkan, makten som Moses hade med sig, var Ormen på staven, som sedan förvandlade sig till själva staven. Ormen var säkerligen den som talade till de andra ormarna och den som frestade Eva”.

I ett annat stycke i sitt odödliga verk ”Den Gnostiska Kyrkan”, säger den vise Huiracocha följande: ”I vildmarken visade Moses Ormen på staven för sitt folk, och han sade till dem, att den som använde sig av denna Orm inte skulle bli skadad under sin färd”. All undergörande kraft som Moses ägde, residerade i Kundalinis Heliga Orm. Moses praktiserade mycket sexualmagi för att höja Ormen på staven. Moses hade en hustru.

Under de gångna seklens skrämmande natt, var de höga och stränga Hierofanterna av de Stora Mysterierna det Höga Arcanums nitiska väktare. Översteprästerna hade svurit tystnad, och nyckeln till Vetenskapens Ark var dold för folkets ögon. Endast Översteprästerna kände till och praktiserade sexualmagi. Ormens Vishet är grunden till de Stora Mysterierna. Den utvecklades i Mysterieskolorna i Egypten, Grekland, Rom, Indien, Persien, Troja, Aztekernas Mexico och bland Perus Inkaindianer, etc., etc.

Krumm Heller berättar att man i Homeros sång till Demeter, som upphittats i ett ryskt bibliotek, kan se hur allt kretsar kring ett kosmiskt-fysiologiskt faktum av stor transcendens. I denna Människoguds arkaiska sång, som berättade om det gamla Troja och om Akilles vrede, där kan man tydligt se hur Sexualmagin har tjänat som hörnsten i Eleusis Stora Tempel.

Nakendans, underbar tempelmusik, berusande kyssar och den hemliga aktens mystiska förtrollning gjorde Eleusis till älskade Gudar och Gudinnors paradis. Då tänkte ingen på ”svinaktigheter” utan på heliga och sublima ting. Det skulle inte ha fallit någon in att vanhelga templet. Paren kunde dra sig tillbaka i tid, för att undvika att spilla ut det Heliga Vinet.

I Egypten framträder OSIRIS som den maskulina principen, mitt emot Isis, som är den eviga och dyrkansvärda feminina principen. I detta Kems solbelysta land, arbetade även Herren av all fullkomlighet med det Höga Arcanum A.Z.F. just precis när han befann sig i perioden av sin invigningsförberedelse, innan han började sitt uppdrag. Så står det skrivet i Naturens minnen.

I Fenicien älskade Hercules och Dagon varandra intensivt; i Attika, Pluto och Persefone; men som Dr. Krumm Heller säger; bland dem talade man då öppet om fallos och livmodern; detta är de Grekiska Mysteriernas Lingam-Yoni.

Egyptens Överstepräster, gamla arvtagare av den arkaiska visdom som kultiverades av befolkningen på Atlantis, avbildade den Store Guden IBIS AV THOT med manslemmen i erektion, och Krumm Heller säger att det på denna uppresta fallos av Ibis av Thot, fanns en mening som sade: ”Givare av Förnuft”. Vid sidan om inskriptionen lyste en lotusblomma ärorikt.

Visa gamla män från det Heliga Egypten ingraverade den Sexuella Ormens gudomliga symbol, på sina tusenåriga murar.

Sexualmagins hemlighet var okummunicerbar. Den är det Höga Arcanum. De stackare som avslöjade den osägbara hemligheten dömdes till döden. De fördes till en stenbelagd gård och framför en tusenårig mur, täckt av krokodilhudar och odechiffrerbara hieroglyfer, högg man huvudet av dem och deras hjärtan rycktes ut, och deras aska som förbannats, kastades mot de fyra väderstrecken.

Detta påminner oss om Cazote, den store franske poeten som dog i giljotinen under den Franska Revolutionen. På en celeber bankett, profeterade denne man om sin egen död, och om det oundvikliga öde som väntade en viss grupp Invigda adelsmän, som planerade ett offentligt spridande av det Höga Arcanum. För några profeterade han giljotinen, för andra en dolk, gift, fängelse, landsförvisning. Hans profetior uppfylldes med absolut exakthet.

Under medeltiden dog alla som offentliggjorde det Höga Arcanum på ett mystiskt sätt, genom Nessosskjortor, små förgiftade tvålar som skickats som födelsedagspresenter till den dömdes dörr, eller genom parfymerade buketter, eller dolken.

Det Höga Arcanum är nyckeln till alla krafter och nyckeln till alla imperier. Naturens krafter släpps lösa mot de dristiga som försöker kontrollera henne. De höga Hierofanterna döljer dess hemlighet och de gudomliga Konungarna överlämnar inte den hemliga nyckeln till dess makt åt någon dödlig. Stackars den dödlige som efter att ha mottagit sexualmagins hemlighet inte kan använda sig av den. För denne hade det varit bättre att aldrig ha fötts eller att hänga en kvarnsten runt sin hals och kasta sig i havets djup.

Naturen intresserar sig inte för MÄNNISKANS KOSMISKA FÖRVERKLIGANDE, och det är till och med emot hennes egna intressen. Det är därför som hon opponerar sig med all sin kraft mot de dristiga personer som försöker

behärska henne.

Det är nu rätt tillfälle att berätta en märklig anekdot: Det var en gång en fattig tullvakt som promenerade på stranden. Plötsligt drogs hans uppmärksamhet till något. I den sand som piskats av Karibiska sjöns vågor såg han ett läderföremål. Mannen gick fram till det, och till sin stora förvåning fann han en liten svart läderväska. Han gav sig genast iväg till hamnens kaptenskap och lämnade föremålet till sin överordnade. När han utfört sitt uppdrag gick han hem. När han kom tillbaka till arbetet följande morgon överlämnade den överordnade tjänstemannen förargat ett tjugo cents mynt till honom och sade: ”Idiot”, detta är vad du förtjänar, ta det här myntet och gå och häng dig, du förtjänar inte att leva; köp ett rep med dessa tjugo cent och häng dig i ett träd! Det lyckliga ödet kom dig till mötes och du vände ryggen till. Väskan som du överlämnade till mig innehöll nästan en miljon dollar. Gå härifrån! Försvinn din idiot! Du förtjänar inte att leva!

Detta är faktiskt det oundvikliga öde som väntar dem som inte vet hur de ska använda det Höga Arcanums värdefulla skatt. De förtjänar inte att leva. Aldrig tidigare har man lärt ut sexualmagins Höga Arcanum, och nu är vi i färd med att offentliggöra det. Det är synd om de människor som, efter att ha funnit Konungarnas Skatt på sin väg, vänder ryggen till liksom tullvakten i föregående exempel! Det Höga Arcanums skatt är värd ännu mer än den förmögenhet som hittades av tullvakten. Att vända den ryggen är verkligen att vara en idiot.

För att uppväcka Kundalini behöver man kvinnan. Vi bör emellertid påpeka att den Invigde endast får praktisera sexualmagi med en enda kvinna. De som praktiserar sexualmagi med olika kvinnor begår äktenskapsbrott. De gör inga framsteg i dessa studier. Olyckligtvis finns det vissa individer som använder sexualmagin som en förevändning för att förföra kvinnor. Dessa är templets skändare. Sådana män hamnar oundvikligen inom den svarta magin. Vi varnar kvinnor att se upp för dessa sexuellt perversa typer.

Det finns även många kvinnor som genom förevändningen att Förverkliga sig själv på djupet är tillsammans med vilken man som helst. Vad dessa passionerade kvinnor vill är att tillfredställa sina köttsliga begär. Världen är som den är, och sedan vi började sprida det Höga Arcanum till allmänheten har det som väntat dykt upp sådana svin som trampar på Läran, och sedan dör, förgiftade av Visdomens Bröd. Sexualmagins kult kan endast praktiseras av man och hustru. Vi vill uttrycka oss tydligt på denna punkt, för att undvika köttsliga bortrövanden, förförelser och helig passionerad vällust.

Den Sexuella Kraften är ett fruktansvärt vapen. Vetenskapsmännen har inte funnit elektricitetens ursprung. Vi försäkrar att upphovet till den elektriska energin bör sökas i den universella sexuella kraften. Denna kraft finns inte bara i könsorganen utan även i Universums alla atomer och elektroner. Solljuset är en produkt av sexualitet. En väteatom förenar sig sexuellt med en kolatom för att producera solljus. Vätet är maskulint; kolet är feminint. Solljuset är en produkt av deras sexuella förening. Undersökningar beträffande kolprocesserna är mycket intressanta. Dessa processer är frambringandet av ljus.

Elektricitetens Causa Causorum måste sökas i den Serpentina Universella Elden. Denna Eld finns i elektronerna. De visa mediterar över den, mystiker dyrkar den och den som följer det Fullkomliga Äktenskapets stig arbetar med den i praktiken.

I händerna på de Vita Magikerna och de Svarta Magikerna är den Sexuella Kraften ett fruktansvärt vapen. Tanken attraherar det sexuella flödet till ryggraden för att förvara det i dess respektive fack. Genom den ödesdigra ejakulationen av denna vätska går biljontals Solatomer förlorade. De sexuellt sammandragande rörelser som följer sädesejakulationen, samlar upp biljontals Sataniska Atomer från människans atomiska helveten, och dessa ersätter de förlorade Solatomerna. Det är på detta sätt som vi formar Djävulen inom oss.

När vi bromsar den sexuella impulsen inom oss så återvänder den underbara vätskan till astralkroppen och multiplicerar sin outsägliga strålglans. Det är på detta sätt som vi formar Kristus inom oss. Så, med den sexuella energin kan vi forma antingen Kristus eller Djävulen inom oss.

Den Store Mästaren i egenskap av den inkarnerade Kosmiska Kristus sade: ”Jag är Livets Bröd, Jag är det Levande Brödet. Den som äter av detta Bröd kommer att leva för evigt. Den som äter av mitt Kött och dricker av mitt Blod kommer att få evigt liv, och Jag kommer att uppväcka honom från de döda”.” Den som äter av mitt Kött och dricker av mitt Blod lever i Mig och Jag i honom”.

Kristus är Den Solära Själen, Solens levande Ande. Genom sitt liv får han veteaxet att växa, och i fröet, i säden, finns hela det Solära Logos kraft innesluten. Varje mänskligt, animaliskt eller vegetabiliskt frö, innesluter det Solära Logos Kristliga substans, som ett vackert juvelskrin.

Genom att man får den skapande kraften att återvända inåt och uppåt, utvecklas den och ett underbart barn föds inom oss; en Kristifierad Astralkropp. Denna vehikel ger oss Odödligheten. Det är vår förmedlande Chrestos. Med denna vehikel når vi Fadern som finns i det fördolda. Herren av All Fullkomlighet sade: ”Ingen kommer till Fadern utom genom Mig”.

Det Astralspöke som alla dödliga har är inget annat än en skiss av människan. Det har inte ens en enhet. Detta spökliknande väsen är ett tillhåll för demoner och för varje smutsigt och förhatligt flygfä. I detta astralspöke lever Jaget (Djävulen). Det är Helvetets Legion. Jaget är en Legion. Liksom en kropp består av många atomer, består Jaget av väldigt många Jag, diaboliska intelligenser, avskyvärda demoner som kämpar mot varandra. När en person dör, då blir hon detta: ”Legion”. Personen i sig själv blir till stoft. Det enda som återstår är då detta: En Legion av Jag.

De Klärvoajanta möter ofta avlidna personer, klädda i olika stilar och på olika platser samtidigt. Personen tycks ha blivit många personer; hon är Legion. Men när vi fått en Kristlig Astralkropp att födas inom oss, då lever vi vidare i denna sideriska kropp efter döden. Då är vi verkligen odödliga.

Denna kategori av personer som äger en Kristifierad Astralkropp finner sig, efter döden, med ett vaket Medvetande. Vanliga normala avlidna personer lever efter döden med ett sovande Medvetande. Döden är egentligen återvändandet till fosterstadiet. Döden är återvändandet till fröet. Alla som dör återvänder helt omedvetna och sovande till det nya moderslivet.

Människor har inte ens inkarnerat själen. Människans själ är desinkarnerad. Människor har endast inkarnerat ett Själsembryo. Onda människor äger inte ens detta Själsembryo. Endast då vi har en Kristifierad Astralkropp kan vi inkarnera Själen. Mänskligheten i allmänhet är inget annat än en Jagets bärare. Det namn som varje dödlig människa bär är ”Legion”.

Endast genom sexualmagi kan vi få det Kristliga Astrala att födas inom oss. Frestelsen är Eld, segern över frestelsen är Ljus. ”Det tyglade begäret får den Astrala vätskan att stiga uppåt, till Tallkottkörteln, och på detta sätt föds Övermänniskan, Adam Kristus inom oss”.

Det fullkomliga äktenskapet, kapitel VII, De sju församlingarna
Samael Aun Weor