V.M. Aberamenthos uppdrag

Viktiga överväganden beträffande V.M. Aberamenthos uppdrag

Viktiga överväganden beträffande V.M. Aberamenthos uppdrag 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner:

I dessa dagar förbundna med den Heliga Veckan som alla kristna folk firar, är det mödan värt att besvara dessa frågor:

Vilken var den hemliga drivkraften till V. M. Aberamenthos ankomst till vår värld?

Svar: Enligt vad vår välsignade Patriark, V.M. Samael, har förklarat för oss, var ankomsten av V.M. Aberamentho uppfyllandet av en mycket helig pakt som Jesu SANNA VARA gjorde i det inre av den Absoluta Abstrakta Rymden, en gång kallad DHYANI PASHA. Där lade, detta heliga VARA, sig på ett kors och intog den position i vilken vi idag ser honom korsfäst.

Senare sände V.M. Aberamenthos VARA sin Bodhisattva till den tredimensionella världen under utvecklingen av den fjärde underrasen, mer konkret till det Heliga Landet, och där gav han fysisk form åt sitt drama genom att göra pakter med de solära dynastierna. Det var då som hans liv, passion, död och återuppståndelse tilldrog sig, som vi alla känner till.

Varför gjorde han detta?

Svar: Just precis för att han visste att vår värld skulle komma att bli karmisk, ville han visa alla vilket sättet skulle vara att överge Samsaras Hjul och bli fria från den Stora Lagens ok.

Vilken var orsaken till att hans drama, hans korsfärstelse och hans återuppståndelse var så oerhört smärtsam?

Svar:Eftersom för att förändra vår karmiska natur är det nödvändigt, inte bara med ansträngningar, utan med superansträngningar. Under sådana förhållanden innebär FÖRNEKANDET AV JAGET fasansfulla kriser som kommer att sluta med att korsfästa var och en som vågar genomföra denna uppgift inom sig själva. Detta innebär ETT FULLSTÄNDIGT MORALISKT BESLUT från vår sida, att över alla ting, lyckas förena oss med Fadern som är i det fördolda.

Varför ser vi, i de inre världarna, alltid den inre Kristus i Kristendomen och i Gnosticismen med bilden av Jesus från Nasaret och inte med bilden av en annan Adept?

Svar: Just precis för att det var ett beslut som fattats av V.M. Aberamenthos VARA och den Stora Lagen innan vår värld existerade. Det var ett uppfyllande av den pakt som vi tidigare refererade till.

Är V.M. Aberamentho den Vita Logens högsta befälhavare?

Svar: Ja, det är korrekt, för att han hade axlat det stora ansvaret att undervisa vår mänsklighet om vägen för att återvända till Faderns rike, något som folkmassorna ännu inte förstår, eftersom de endast genom Gnosis kan förstå dessa saker.

Och, varför säger man inom Gnosis att Kristus inte är en människa, eftersom det har funnits andra kristifierade , och att Kristus är en princip, en atomisk kraft?

Svar: För att tidigare innan V.M. Aberamentho hade representerat sitt drama fysiskt, hade andra heliga individer lyckats förenas med denna princip som utgör en del av skapelsens tre ursprungliga krafter. Denna princip kallas i det hebreiska Kabbala för CHOKMAH och det är i Gnosis det Andra Logos. Det är intressant att veta att, även om andra såsom OSIRIS, QUETZALCÓATL, HERMES, etc., etc., etc., hade lyckats förenas med denna kosmiska princip, var det ingen av dem som offentligt representerade detta som skildrade detta TRANSCENDENTALA DRAMA, utan att man kunde endast lyckas få kännedom om dessa detaljer i de forntida Mysterieskolorna.

Och, varför kommunicerades, på Jesu tid, denna oerhörda tilldragelse på djupet endast till de Tolv Apostlarna och de 72 lärjungar som stod denne store VARELSE närmast?

Svar: Eftersom den slöja som omgav de heliga traditionerna och täckte dessa stora sanningar ännu inte hade brustit, den hade inte lyfts. Det var därför som V.M. Aberamenthos budskap var fyllt av liknelser vilka få har kunnat tyda på ett tydligt sätt, Den katolska kyrkan tog sig an tolkningen av V.M. Aberamentho på ett godtyckligt sätt för at skapa sin troslära, i vilken man inte betonar vikten av att imitera eller följa de steg som denne välsignade Invigde tog vilken utvecklade sin sanning i det Heliga Landet. Vad som, helt visst, betonas är att endast den Heliga Moderkyrkan -den katolska – kan leda oss till himmelriket, vilket är en lögn, eftersom för att närma oss himlarna av Medvetenhet är de nödvändigt att dessförinnan ha gjort sig av med KÖPMÄNNEN I TEMPLET – det vill säga: Jagen-och, just precis, denna uppgift kan endast utföras av det Andra Logos, den inre Kristus.

Vilken har varit förtjänsten av V.M. Samael Aun Weors verk i allt detta?

Svar: Varken mer eller mindre än att öppna våra ögon så att vi kunde förstå den ande som gömmer sig bakom bokstäverna i evangelierna. V.M. Samael har uppfyllt sitt heliga uppdrag att visa doktrinärt, på ett mycket detaljerat sätt, alla de detaljer som finns bevarade i de upplevelser som Jesus från Nasaret låtit skildra, och allt detta lämnade V.M. Samael syntetiserade i DE TRE FAKTORERNA AV MEDVETANDETS REVOLUTION, nämligen:

  • ATT DÖ psykologiskt.
  • ATT FÖDAS: Att födas på nytt genom de alkemiska postulaten, med andra ord, att skapa en själ för att då ha möjligheten att förena oss med vår gudomliga Ande: VARAT.
  • UPPOFFRING FÖR MÄNSKLIGHETEN, för ingen kan undgå Samsaras fängelse – lidandets hjul – utan att dessförinnan ha betalat sina skulder som har ackumulerats under århundraden och millennier av de själar som har Medvetandet hypnotiserat av det DJURISKA EGOT. V.M. Samael avslöjade dessa mysterier fullständigt för att ge oss möjligheten att överge vårt tillstånd av sovande medvetenhet.

Varför dyrkar vi V.M. Aberamentho i våra avancerade kammare?

Svar: Först och främst för att säga till världen att vi, gnostiker, erkänner Mästaren Jesus från Nasaret som den högste befälhavaren till den VITA LOGEN, och även för att denna bild konstant påminner oss om vår inre Kristus såsom den individuelle SALVADOR SALVANDUS.

Har de processioner som, under firandet av Påskveckan, organiserats av de religiösa grupperna och de misslyckade kyrkorna någon transcendental betydelse?

Svar: Alla dessa offentliga handlingar är vackra, heliga och förtjänar vår djupaste respekt. Men om vi tar allt detta som processionerna visar oss som en teatralisk förströelse beträffande något som hände för ungefär 2000 år sedan i Jerusalem och inte som något som vi bör försöka uppleva för egen del, då saknar det helt enkelt betydelse att göra allt detta för att sedan återgå till våra egoiska passioner. I grund och botten är det en brist på respekt från folkmassorna mot de heliga mysterierna…

Jag inbjuder er nu att reflektera över följande fraser:

«Inför pliktkänslan förstummas de mest rebelliska passionerna!».
Kant

«Människan lever för att uppfylla sin plikt och dö. Att alltid ha det sistnämnda närvarande gör det förstnämnda lättare!».
  Theodor Fontane

«Den som inte tänker på sina plikter utom när man påminner oss om dessa är inte värd den minsta uppskattning!».
 Plauto

«Var inte lata när det gäller att uppfylla er plikt; var hängivna i anden, kom ihåg att det är Herren som ni tjänar!».
 Den Helige Paulus

«Det är inget värt att man visar oss vilken vår plikt är om man inte lär oss att älska den!».
Alejandro Vinet

EX ORIENTE LUX.
─‘Från Öst uppstod ljuset ─.
KWEN KHAN KHU