Contemplación de la revelación divina, Jacob Böhme

Kontemplation av den gudomliga uppenbarelsen

Kontemplation av den gudomliga uppenbarelsen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Med stort nöje vänder jag mig till er för att förmedla tolkningen av denna gravyr som bär titeln…

…KONTEMPLATION AV DEN GUDOMLIGA UPPENBARELSEN

Kontemplation av den gudomliga uppenbarelsen, Jacob Böhme

Först av allt måste vi veta att denna illustration var ett verk av den store tyske mystikern kallad Jacob Böhme. Denna gravyr är omslaget till ett verk av den nämnda författaren och förläggarna ställde 177 teosofiska frågor till Jacob Böhme, av vilka han besvarade 15.

Framför våra ögon framträder, först och främst, i den övre delen av denna vackra gravyr, tre kronor omgivna av Änglakörer, två längst upp, medan den tredje kronan lyser på huvudet på en man som bär bokstaven A vid sin sida, vilket pekar på den gudomlige Adam, gjord till Skaparens avbild och likhet enligt de Heliga Skrifterna. 

Under de kronor som tidigare nämnts kan vi observera tre bokstäver. Längst ut till vänster ett M och längst ut till höger ett V. Dessa bokstäver är omgivna av eld. Den lägre kronan, som befinner sig ovanför den ursprunglige Adam, åtföljs av ett I. De tre formar en triangel med udden neråt. De angivna bokstäverna: M-V-I, bör översättas som  Mysterium Verbi Ignei, ‘Eldordets mysterium’. Vi vet alla att skapelsen är dotter till den allsmäktiga elden. Vi talar här inte om elden i köket eller i öppen spisen, utan om det ord som HERAKLEITOS, den store grekiske filosofen, refererade till, när han utropade: «Gud är ingen individ eller ett väsen vilket som helst, utan han är en eld som tänder sig själv eller släcker sig själv, han är allvetande, allsmäktig, och skapar och förintar i enlighet med sina lagar»…..

Detta djupt gnostiska argument påminner oss om den transkription som skrevs på toppen av det kors på vilket man korsfäst Rabbinen från Galileen ─V.M. Aberamentho─ och som löd: INRI, i dess översättning: IGNI NATURA RENOVATUR INTEGRA, ‘elden förnyar hela naturen fullständigt’. Vi måste inse att supradimensionerna i kosmos inte är något annat än olika former av energi  ─det vill säga: Eld─ som har kristalliserats under loppet av miljontals år. Detta är vad som utgör en MAHA-MANVANTARA enligt indierna. Det är, å andra sidan, intressant att veta att ordet IEHOVA ─det vill säga: JEHOVA─ på det hebreiska språket ska förstås som IOD-HEVE, det som uttrycker de två maskulina och feminina polariteterna. Dessa, Elohimerna, skapade i deras tempel, i skapelsens begynnelse, genom en helig kopulation och genom användningen av det gudomliga ordet eller det det heliga språket, de olika kosmos med alla deras galaxer, solsystem, världar och planeter, och människoraser. Det var på så vis som människan skapades till avbilden av sin skapare, och på den tiden var denne Adam  androgyn ─man-kvinna─ eller en gudomlig androgyn, som var utrustad med det gyllene språket.

Människan var, följaktligen, en gudomlig emanation av själva THEOMEGALOGOS ─det Stora Ordets Herre─, och därför hade han kontroll över Naturens fyra element enligt Gnosis. Och det var där borta, i detta HAGIOKOSMOS ─HELIGA KOSMOS ─, där Elohimerna genomförde skapandet av människan genom att, som vi redan sagt, använda sig av den arketyp som senare blev den mänskliga rasen. I allt detta var det Evigas eld inblandad. Därför framträder bokstaven I just precis ovanför huvudet till människan på vår gravyr.

Det är också väldigt passande att peka på att de två cirklar som innesluter Änglakörerna, eftersom de är de höga sfärer där den gudomliga viljan manifesterar sig. Just precis där dessa två stora cirklar förenas som vi håller på att beskriva, framträder två cirklar som innesluter ett kors. Dessa två cirklar är, på nytt, påminnelsen om HAGIOKOSMOS som just precis styrs av tre lagar: Den Heliga Bekräftelsen, den Heliga Förnekelsen och den Heliga Försoningen. Dessa tre krafter agerar genom korsandet av den maskulina lingam med den feminina yoni hos dessa Elohimer som vi tidigare har nämnt.  Det är därför som de tusenåriga gnostiska texterna informerar oss om att «Kraften ligger i korset…».

Vi ska nu gå till beskrivningen av den människa som befinner sig i centrum av vår gravyr. Den befinner sig instängd i en cirkel sträcker sig ända till midjan. Med detta indikerar man att från midjan och uppåt befinner sig den sublima delen av Homo sapiens sapiens och från midjan och neråt befinner sig de krafter som kommer att definiera dess status a posteriori. Kabbala säger oss att Sefiroten YESOD befinner sig i kontakt med våra skapande organ. Och där, i denna region, bestäms ödet för den mänskliga rasen, endera för att förvandla sig till en OTUKTSIDKANDE RAS eller för att nå upp till höjderna av den VETENSKAPLIGA KYSKHETEN genom sublimeringen av de sexuella energierna.

Det är av den anledningen som det där, i det området, öppnas en cirkel som förbinder det gudomliga livet med det mänskliga eller materiella livet. Och, underligt nog, är det i Sefiroten MALKUTH ─den materiella världen eller den tredimensionella ─ där själarna måste kämpa för  VARATS Inre Självförverkligande  eller låta sig uppslukas av naturens lagar tills dess att de INVOLUTIONERAR…Det är orsaken till varför vi ser ett får och en killing där. Fåret symboliserar de själar som älskar Gud och getterna är de själar förnekar det gudomliga och som dyrkar satan.

Mitt i denna cirkel som är representativ för den materiella världen kan vi skymta en Sol och en Måne, alkemistiska symboler som syftar på de vises SVAVEL och KVICKSILVRET ─den frommes ursprungliga vatten ─. Genom blandningen av bägge ingredienserna ─sade alkemisterna─ kan man skapa det STORA INRE VERKET. Detta är mysteriet med ARCANUM A.Z.F. som tillhör Gnosis.

Vi kan, likaledes, betrakta sammanlagt tjugotre stjärnor, vars kabbalistiska summa skulle ge oss talet 5. Talet 5 representerar den femuddiga stjärnan, den självförverkligande människan, integrerad med sitt Sanna VARA för att leva inom rätt känsla, rätt tänkande och rätt agerande.

Det är även lämpligt att markera att människan i vårt tema har en slags dynamitstav i sin vänstra hand  för att visa oss att det endast är genom elden som man kan genomföra alla de stora andliga förverkligandena vilka, förvisso, är inneslutna i ett hjul som innehåller alla bokstäverna i det latinska alfabetet, och befinner sig i centrum av korsets symbol. Med detta säger man till oss att vi från början till slutet bör arbeta med elden…, genom att alltid använda det misterium regeneratoris som är förbundet med korsandet av de maskulina och feminina polariteterna.

Jag sänder er nu några fraser som förtjänar vår reflektion:

«Känn dig själv». Sokrates

«Det är nödvändigt att känna sig själv. När detta inte skulle tjäna till att finna Sanningen, kommer det åtminstone att tjäna till ordna livet, och jag tror inte att det finns något som är mer rätt och nyttigt». Pascal

«Det finns inget svårare än att känna sig själv». Tales de Mileto

«Det finns inget som är kärt om det inte är känt». Sankt Augustinus

«Medvetenheten om ett faktum är inte en kunskap; om båda sakerna liknade varandra; skulle fisken känna havet bättre än geografer och naturvetare». Bernard Shaw

FINIS CORONAT OPUS. ─‘Slutet kröner verket’─.

KWEN KHAN KHU