Felaktiga tillsta?nd - V.M. Samael Aun Weor

Felaktiga tillstånd

Felaktiga tillstånd 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vid en nogrann observation av Mig Själv visar det sig alltid vara ofrånkomligt och obevekligt att göra en fullständig logisk differentiering mellan de yttre händelserna i vårt dagliga liv och medvetandets inre tillstånd.

Det är angeläget att vi känner till var vi befinner oss vid ett visst tillfälle, såväl vad beträffar vårt medvetandes inre tillstånd, som den specifika natur som den yttre händelse har, som vi har råkat ut för.

Livet är i sig självt en serie händelser som har sitt förlopp i tid och rum…

Någon har sagt: ”Livet är en kedja av plågor som människan bär med sig insnärjd i själen”.

Var och en är helt fri att tycka vad de vill; jag tror att ett flyktigt ögonblicks kortvariga njutning alltid följs av besvikelse och bitterhet…

Varje händelse har sin egen karaktäristiska arom och även de inre tillstånden är av olika karaktär; detta är ofrånkomligt, obestridligt…

Naturligtvis relaterar det inre arbetet med oss själva, på ett emfatiskt sätt, till olika psykologiska tillstånd i vårt medvetande…

Ingen skulle kunna förneka att vi bär på många villfarelser i vårt inre och att det förekommer felaktiga tillstånd…

Om vi verkligen vill förändra, är det ytterst angeläget och ofrånkomligt att vi på ett radikalt sätt ändrar dessa felaktiga tillstånd i medvetandet…

En total förändring av dessa felaktiga tillstånd ger upphov till en fullständig förvandling på det praktiska livets område…

När man arbetar med dessa felaktiga tillstånd på ett seriöst sätt, är det uppenbart att livets obehagliga händelser inte längre kan skada oss så lätt…

Vi säger något som det endast är möjligt att förstå genom att uppleva det, genom att riktigt känna det på de verkliga förhållandernas område…

Den som inte arbetar med sig själv är alltid ett offer för omständigheterna; den personen är som oansenlig drivved bland oceanens stormiga vatten…

Händelserna skiftar oupphörligen i sina mångfaldiga kombinationer; de kommer den ena efter den andra i vågor; de är inflytanden…

Förvisso finns det både goda och dåliga händelser; vissa händelser kan vara bättre eller sämre än andra…

Vissa händelser är det möjligt att förändra; att ändra resultaten, att modifiera situationer, etc., ligger naturligtvis inom möjligheternas område.

Det finns emellertid situationer som i själva verket inte kan förändras; de sistnämnda fallen bör man på ett medvetet sätt acceptera, även om vissa av dessa visar sig vara mycket farliga och till och med smärtsamma…

Smärtan försvinner onekligen när vi inte identifierar oss med det problem som har uppkommit.

Vi bör betrakta livet som en succesiv serie interna tillstånd; en sann berättelse om vårt eget speciella liv har formats av alla dessa tillstånd…

När vi granskar vår egen totala existens, kan vi själva på ett direkt sätt verifiera, att många obehagliga situationer inträffat tack vare felaktiga inre tillstånd…

Även om Alexander den Store alltid var måttfull till naturen, hängav han sig av stolthet åt de utsvävningar som ledde till hans död…

Franciscus den 1:a dog på grund av ett smutsigt och avskyvärt äktenskapsbrott, som historien fortfarande tydligt påminner oss om…

Marat mördades av en ondskefull nunna, han dog av arrogans och av avundsjuka, han trodde själv att han var fullkomligt hederlig…

Parc des Cerfs damer gjorde fullständigt slut på vitaliteten hos den förskräcklige otuktsidkaren, med namnet Ludvig XV. Det finns många människor som dör av ärelystnad, vrede eller svartsjuka, det vet psykologerna mycket väl…

När vår vilja oåterkalleligt håller sig fast vid en absurd tendens, förvandlas vi till kyrkogårdskandidater…

På grund av sin svartsjuka förvandlades Othello till en mördare och ett fängelse är fyllt av uppriktiga personer som begått misstag…

Revolutionerande Psykologi, kapitel VIII. “Felaktiga tillstånd”
Samael Aun Weor