Beträffande valet av nåden, Jacob Böhme

Beträffande valet av nåden

Beträffande valet av nåden 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag närmar mig er för att sända er förklaringen av denna vackra gravyr tillskriven Jacob Böhme, vilken gjordes som ett omslag till en avhandling titulerad…

…BETRÄFFANDE VALET AV NÅDEN

Beträffande valet av nåden, Jacob Böhme

Detta verk skrevs år 1623 av denne tyske mystiker och på gravyren som illustrerar den kan vi observera oräkneliga gnostiska doktrinära aspekter som intresserar alla oss som försöker följa självförverkligandets stig.

Först av allt måste vi hänvisa till titeln till vår gravyr, vilken, skriven på gammal tyska, lyder på detta sätt: GNADENWAHL, vilket bör översättas som ‘VALET AV NÅDEN’.

Men, vad syftar vi på när vi behandlar detta med TILLSTÅND AV NÅD? Utan tvekan syftar vi på sökandet efter att rädda vår själ eller de värden som angår den, detta är att befinna sig i ett tillstånd av NÅD.

Efter detta klargörande, övergår vi nu till att försöka avslöja de hemligheter som finns i denna underbara gravyr.

Först och främst observerar vi i stora bokstäver ett ord som upprepas vilket framträder på den vänster sidan och på den högra sidan av vårt konstnärliga verk. Detta ord är inget annat än WILLE. Detta ord översatt betyder ‘VILJA’. Här menas den GUDOMLIGA VILJAN, den HÖGSTA VILJAN, det vill säga, VILJAN AV UNIVERSUMS STORA ARKITEKT, som FRIMURARBRÖDERNA skulle kalla den.

Under det ord som tidigare citerats kan vi observera en cirkel som i sig själv innehåller två trianglar, en med vinkelspetsen uppåt och en annan med vinkelspetsen neråt. Ögat som framträder inuti den triangel som har vinkelspetsen neråt är av feminin karaktär och det öga som är placerat i den triangel vars vinkelspets är riktning uppåt är maskulint. Detta är den dubbla konstitutionen av THEOMEGALOGOS, vilket gör honom till MASKULIN-FEMININ. Som feminin är han GUD-MODER, den indiska MULAPRAKRITI, och som maskulin representerar han de manifesterade ELOHIM, vilka har uppgiften av att stimulera själarna under deras resa mot manifestationen. Därför sänder det feminina ögat ut gudomliga strålar medan det maskulina ögat är kantat av eld, för denna eld är de kristna gnostikernas INRI, men elden i det feminina ögat tillhör en annan oktav av funktionssätt, eftersom den är verksam i rymdens högre dimensionen.

Vi visar nu de två ord som också står skriva på gammal tyska. Dessa ärWOHL och WEHE. Det första ordet betyder ‘LYCKA’ och det andra  ─Wehe─ ska översättas som ‘BEDRÖVELSE ’.

Dessa två ord som tidigare nämnts befinner sig i några halvsfärer. Den ena av dessa sfärer är vitfärgad -lysande- och den andra sfären har mörk färg. Detta betyder att den välsignade THEOMEGALOGOS, sedan skapelsens begynnelse, redan hade förutsett förekomsten av två handlingssfärer, en av dessa vit, vilket representerar de själar som vill förverkliga sig själva, och den andra mörk för att visa oss att binomet VIT-SVART -ljus-mörker- kommer att vara under förekomsten av en KOSMISK DAG eller MAHA-MANVANTARA.

Observera att från den cirkel som innehåller de två trianglar som vi redan refererat till på föregående rader, kommer det fram två starka armar. Dessa armar syftar på närvaron av den ALLSMÄKTIGE som bevarar kontrollen över de två strömmarna i skapelsen, som YIN och YANG inom Taoismen.

Under den cirkel som innehåller två trianglar, framträder, mellan de två sfärerna -den vita och den mörka, ordet FIAT. Detta latinska ord ska översättas som ‘MÅ DET GÖRAS’. I detta fall håller man på att befalla om inledandet av skapelsen, det vill säga, att det kommer att äga rum när DET STORA ORDET fastställer det.

Det är även intressant att peka på att den vita sfären är fylld av ljus och den den innehåller en liten triangel från vilken det utgår strålar som likaså är lysande. Denna triangel i denna vita sfär representerar de tre ursprungliga krafterna i skapelsen: DET HELIGA BEKRÄFTANDE, DET HELIGA FÖRNEKANDET och DEN HELIGA FÖRSONINGEN. Men i sfären till höger -som är mörk- kan vi endast se saker som är grumliga, dunkla, otydliga, etc., för att visa oss att i okunnighetens värld råder endast KAOS.

Längre ner kan vi lägga märke till två vingar. Från sfären till vänster ser vi VITA ÄNGLAVINGAR framträda. Från svären till höger ser vi, tvärt om, SVARTA VINGAR komma fram, vilket pekar på infrahumana flykter, resor som inte är himmelska, etc., etc. Dessa är de antiteser som strider konstant under det att den KOSMISKA DAGEN har sitt förlopp.

Det är besynnerligt att dessa VINGAR som vi har refererat till är förbundna med två bokstäver i det grekiska alfabetet: bokstaven O som i sin tur innesluter bokstaven A. Bokstaven A representerar början av varje materialet eller andligt  mål. Man känner den med namnet ALPHA. Den andra bokstaven, som formar en cirkel, är den bokstav som i det grekiska alfabetet kallas OMEGA. Bägge bokstäverna är här för att visa oss att GUD är början och slutet på allt som skapats i den tredimensionella manifestationen. Av den anledningen, ser man ordet FIAT, ‘MÅ DET GÖRAS’, och visar oss genom detta uttryck «ATT SKAPELSEN SKA GÖRAS»…..

Vi kan inte låta bli att se den cirkel som formar en rad siffror som går från talet 1 till talet 12. Dessa tal representerar de tolv timmarna av Apollonius av Tyana. Var och en av dessa timmar representerar ett storverk av Herkules i den grekiska mytologin. Det är tolv metafysiska storverk som måste genomföras när själen vill förege skapelsen för att TOTALT smälta samman med gudomligheten. I dessa storverk eller resor bör denna själ stiga ner till de helveten som tillhör de tolv planeterna i vårt solsystem och, senare, stiga upp för att erövra de tolv himlar som tillhör de nämnda planeterna.

Vi får inte missa den rymd som omger dessa siffror som vi just har kommenterat. I denna ser vi en en sol lysa som sänder sina strålar mot jorden, och i den lägre delen av denna rymd kan vi betrakta en måne som befinner sig i nedan. Dessa symboler -solen och månen- är, alkemiskt talat, de två alkemiska polariteterna man och kvinna, vilka måste arbeta med korsets mysterium.

Men, högt skattade läsare, det är så att man i denna rymd visar oss två kors. Korset på höger sida är representativt för den FALSKA KRISTENDOMEN, som i detta endast ser en symbol för död som påminner oss om korsfästelsen av den Store Kabiren från Galileen. Därför framträder orden Bosheit och Verstockung över detta kors, vilka båda betyder ‘ILLVILJA’ och ‘EGENSINNIGHET’. Varför? SVAR: För att så länge som det mänskliga Medvetandet förblir bundet till eller instängt i JAGET -det vill säga: DET DJURISKA EGOT, kommer vi alltid att dras med av JAGETS illvilja och egensinnighet. Det är av det skälet som vår Patriark -V.M. Samael Aun Weor -alltid talade till oss om det OBSTINATA EGOT, framför allt i sitt postuma verk PISTIS SOPHIA DEVELADA…

Men, på korset till vänster lägger vi märke till andra ord som säger BUSZE och VERGEBUNG. Detta ska översättas som ‘BOTGÖRING’, ‘SANKTION’, ‘ÅNGERFULLHET’ och ‘FÖRLÅTELSE’. Detta svarar mot de medvetna uppoffringaroch självpåtagna lidanden som praktiserats av de som känner till KORSETS MAKT -alkemiska-. Utan tvekan uppnår de som arbetar med ARCANUM MAGNUM A.Z.F., som symboliserar av korset, ångerfullt, botgöring och förlåtelse för alla sina psykiska orättfärdigheter, eftersom de psykoalkemiska krafterna är de enda som är kapabla att uppnå miraklet att förvandla oss.

Det är lämpligt att att påpeka att den sol som vi lägger märke till i denna cirkel som vi håller på att kommentera åtföljs av en fras som lyder VON EINER KRAFFT, som ska översättas som ‘FRÅN EN KRAFT’… Vad betyder detta? SVAR: Från det kors som har förståtts på rätt sätt emanerar KRAFTEN till VÅR RÄDDNING. Därför finns denna fras nära den korsande bjälken till detta kors, och även, nära emanationerna från den sol som som vi har refererat till i föregående stycken. När en man och en kvinna förenas för att skapa själen är denna skapelse möjlig för att man arbetar med den solära energi som utgår från föreningen mellan det TANTRISKA LINGAM-YONI.

Denna fras som vi just har förklarat skulle kunna vara kopplad till en annan som framträder på marken, mellan de två korsen, och som säger till oss: AUS EINEM SAFFT, vilket ska förstås som ‘FRÅN EN VÄTSKA’… Här har vi nått fram till en mycket intressant punkt, eftersom om vi förenar fraserna VON EINER KRAFFT och AUS EINEM SAFFT, får vi då följande: «FRÅN EN KRAFT FRÅN EN VÄTSKA». Vilken vätska? Svar: Den sädesvätska som vi aldrig bör förlora, för då skulle vi hemfalla åt OTUKTEN. På så vis förstår man det, att för att lämna tidens hjul och gå in i EVIGHETEN behöver vi, utan tvivel anamma korsets mysterier. Det var skälet till att vår Vördnadsvärde Patriark titulerade ett av sina första pamfletter KRAFTEN LIGGER I KORSET då under femtiotalet…..

Vi avslutar vår beskrivning med att analysera två fraser som framträder längst ned på vår gravyr. Den första, till höger på gravyren, i dess bas, lyder på detta sätt: GEHET HIN ZUM SERVERGRUBE, vilket ska översättas på detta sätt: ‘Gå dit till tjänarens grop’. Detta betyder att, om du inte älskar ljuset, kommer ditt öde att bli det som är förberett för de förtappade själarna.

Och, på andra sidan, längst ned på vår gravyr, på dess vänstra sida, finner vi: KOMMET HER ZUM GNODEN STUH, och det betyder ‘Kom hit till nådastolen’. Jag måste förtydliga för er, vänner, att nådastolens akt, teologiskt talat, var påvisat genom förbundsarken. Denna ark visade två Keruber som rörde vid varandra med sina vingar under det att de höll sina armar utsträckta. Gnosticismen har alltid på ett bestämt sätt påstått den mosaiska Lagens Tavlor fanns i denna ark, Aarons stav och frälsningens kalk. Staven allegoriserar den virila kraften, kalken representar den feminina yoni och Lagens Tavlor varnar oss för att hela denna akt av försoning, mycket riktigt, var den enda akt som attraherade gudomligheten till det mänskliga släktet, och därför borde den genomföras i enlighet med den Stora Lagen, det vill säga, utan vare sig äktenskapsbrott eller otuktsidkanden…..

Några författare har ansett att nådastolen var locket eller taket till förbundsarken. Den var, enligt dem, utarbetad i ett enda stycke i guld, med två Keruber vid ändarna vilka sträckte ut sina vingar över den och täckte den. Några historiker ansåg att det betydde Kristi tron -hans ära manifesterade sig mellan de två keruberna-, och det var den plats och handling genom vilket man förvärvade försoningen med Gud. Denna fras har ett visst djup och sanning, eftersom endast genom försoningsakten manifesterar sig de kristliga krafterna bland människorna.

Nådastolen är ett begrepp inom den kristna teologin översatt från den grekiska termen hilasterion, som bokstavligen betyder ‘vad som sonar eller blidkar’, ‘den gåva som föranleder ett blidkande’ eller ‘plats eller medel till försoning’. Ett annat greksikt ord, hilasmos, används för att beteckna Kristus som människans försoning. Uppslagsverket tar upp att försoning är en «Handling som behagar Gud med vilket man rör hans nåd och barmhärtighet», eller ett «Offer sommar erbjöd i den gamla lagen för att blidka den gudomliga rättvisan och för att främja Gud».

Jag överlämnar er nu, tålmodiga läsare, några fraser att reflektera över:

«Vad himlen har beordrat ska inträffa finns det varken mänskligt bemödande eller visdom som kan avstyra». Cervantes

«Ge efter för försynen». Vergilius

«Försynen tycker om att bli frestad. Det är hemligheten hos den människa som segrar». Bernard Shaw

«När man saknar Guds ynnest, är bemödandena ursäktade». Heliga Teresa

«Det finns alltid en försyn som inspirerar oss att lindra de mest trängande behoven hos våra medmänniskor ». Goethe

MORS CERTA, HORA INCERTA. ‘Döden är säker, men tidpunkten är oviss’─.

Kwen Khan Khu