Criaturas mecánicas

Mekaniska varelser

Mekaniska varelser 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vi kan inte på något sätt förneka att Upprepandets Lag har sin gång i varje ögonblick i vårt liv. 

Under varje dag av vår existens finns det förvisso repetition av händelser, medvetandetillstånd, ord, önskningar, tankar, viljeyttringar, etc. 

Det är uppenbart att man inte kan lägga märke till detta oupphörliga dagliga återupprepande, när man inte observerar sig själv. 

Det är självklart att den som inte har något som helst intresse av att observera sig själv inte heller vill arbeta med sig själv för att åstadkomma en radikal förändring. 

Till råga på allt finns det personer som vill omvandla sig själva utan att arbeta med sig själva. 

Vi förnekar inte det faktum att var och en har rätt till sann själslig lycka, men vad som också är sant är att en sådan lycka skulle vara mer än omöjlig om vi inte arbetar med oss själva. 

Man kan förändras i det inre när man verkligen lyckas ändra sina reaktioner inför de olika händelser som dagligen inträffar. 

Vi måste ändra på vårt sätt att tänka, vara mindre nonchalanta, bli mer seriösa och möta livet på ett annorlunda sätt, i dess sanna och praktiska bemärkelse. 

Om vi fortsätter på det sätt vi är, om vi beter oss på samma sätt varje dag, om vi upprepar samma misstag, med samma nonchalans som vanligt, kan vi emellertid inte ändra på vårt sätt att reagera inför händelser i det praktiska livet, om vi inte arbetar med oss själva på ett seriöst sätt. 

Om man verkligen vill lära känna sig själv, måste man börja med att iaktta sitt eget uppträdande inför händelserna under vilken dag som helst i livet. 

Med detta vill vi inte säga att man inte bör iaktta sig själv dagligen; vi vill endast tala om att man bör börja med att observera en första dag. 

I allt måste det finnas en början, och att iaktta vårt beteende vilken dag som helst av våra liv är en bra början. 

Det mest lämpliga är att iaktta våra mekaniska reaktioner inför alla dessa små detaljer i sovrummet, i hemmet, i matsalen, i huset, på gatan, på arbetsplatsen, etc., etc., etc., vad vi säger, vad vi känner och vad vi tänker. 

Det är viktigt att därefter se hur eller på vilket sätt vi kan ändra på dessa reaktioner; 

men om vi tror att vi är bra människor, att vi aldrig uppträder på ett omedvetet och felaktigt sätt, kommer vi aldrig att förändras. 

Först och främst måste vi förstå att vi är mekaniska personer, simpla marionetter som kontrolleras av hemliga agenter, av dolda Jag. 

Inom vår person lever många personer, vi är aldrig densamma; 

Ibland visar sig en småaktig person i oss; vid andra tillfällen en irriterad person; i nästa ögonblick en generös, välvillig person; lite senare en skandalös eller skvalleraktig person; därefter ett helgon; senare en lögnare etc. 

Det finns folk av alla kategorier inom oss alla, Jag i alla varianter. Vår personlighet är inget annat än en marionett, en talande docka, något mekaniskt. 

Låt oss börja med att bete oss på ett medvetet sätt under en liten del av dagen. Vi måste sluta upp med att endast vara maskiner, även om det bara är för några korta minuter om dagen, detta kommer att ha ett avgörande inflytande på vår existens. 

När vi Iakttar oss Själva och inte gör det som ett eller annat Jag vill att vi ska göra, är det tydligt att vi börjar sluta upp med att vara maskiner. 

Ett enda ögonblick då man är tillräckligt medveten för att sluta upp med att vara en maskin, brukar förändra många obehagliga händelser, om man gör det av egen vilja. 

Olyckligtvis lever vi dagligen ett mekaniskt, rutinmässigt, absurt liv. Vi upprepar händelser, våra vanor är desamma, vi har aldrig velat förändra dessa, de är de mekaniska spår på vilka vår olyckliga existens cirkulerar; vi tror emellertid det bästa om oss själva… 

Överallt vimlar det av ”MYTOMANER”, de som tror att de är Gudar; mekaniska varelser, rutinmässiga varelser, individer av jordens gyttja, miserabla dockor, som kontrolleras av olika Jag; 

Sådana personer kommer inte att arbeta med sig själva… 

Revolutionerande Psykologi, kapitel XVII, “Mekaniska varelser” 
Samael Aun Weor