Oda al Logos Samael

Oda al Logos Samael 850 480 V.M. Kwen Khan Khu