¡El misterio de la Sábana Santa o Santo Sudario!

A Szent Lepel vagy a Szent Szudárium misztériuma!

A Szent Lepel vagy a Szent Szudárium misztériuma! 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók:

Szeretnék eljuttatni hozzátok egy elemzést arról a rejtélyről, amely körüllengi az alábbi témát:

A SZENT LEPEL VAGY A SZENT SZUDÁRIUM MISZTÉRIUMA!

Évszázadok óta próbálják megtudni, hogy a híres Torinói szudárium valóban egy szent ereklye-e, amint azt sokan állították, vagy sem, ahogy azt sokan továbbra is tagadják. Nagyon sok 19., 20. és 21. századi tudós számtalanszor megpróbálta kifürkészni az említett szudárium vagy halotti lepel valódi természetét és bár nagyon magas színvonalú tudományos eszközöket használtak, az intellektuális tudományos világban nem sikerült megállapítani, hogy egy komédiáról vagy egy jól megszervezett hazugságról van-e szó…

Nos, e fogalmi zavar közepette, a Gnoszticizmus határozottan megerősíti, hogy az említett lepel VALÓSÁGOS és a mai intellektuális világon kívül álló magyarázata van, mert egy olyan metafizikai jelenségről van szó, amelynek háromdimenziós következményei voltak. Annak érdekében, hogy eljusson hozzátok, kedves barátaim, ennek a jelenségnek a valódi természete, tudatom veletek a következőket:

  1. Először is, a Tiszteletreméltó Aberamentho Mester – nevezetesen: a Názáreti Jézus – egy nagyon sokszor felemelkedett SZENT EGYÉN volt és ma is az, ezért tekintjük őt a MESTEREK MESTERÉNEK és a Fehér Testvériség Legfelsőbb Vezetőjének.
  2. Ennek következtében, hozzá kell tenni, hogy ez a nagyszerű LÉNY nemcsak a Mesteriségét testesítette meg, de maga is birtokolja a négy Kaját, amelyekre egy Felszabadult Mester törekedhet, vagyis: a Nirmanakaya testet, a Szambhogakaya testet, az Addikaya testet és a legszentebb Dharmakaya avagy a Tökéletesség Testet. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a Nt. Aberamentho Mester egy PARAMARTHASATYA, vagyis az Abszolút egyik lakója, aki az emberiség iránti szeretetből lemondott a megnemnyilvánult AIN örök boldogságáról azért, hogy velünk legyen követve az események menetét, amelyeket világunknak és az emberi fajnak meg kell élnie.
  3. Ennek a legszentebb Lénynek a keresztútja alatt, miközben a keresztet hordozta, amelyet a Golgotára vitt, egy Veronika nevű nő, megsajnálva a Beavatottak Beavatottját, odalépett hozzá azzal a szándékkal, hogy letörölje arcáról az izzadságot és a machiavellisztikusan fejére helyezett töviskorona miatt halántékából folyó vért. Miután rátette azt a kis szudáriumot – ahogy a rómaiak hívták azt, amit napjainkban kendőnek hívunk – a názáreti arcára, a nő és az őt körülvevő tömeg döbbenten látta, hogy az említett kendőben vagy kis szudáriumban belenyomódott, mintha egy fénykép lenne, a Megváltó, vagyis a Jézus Krisztus arcképe. Ez megtörtént, maga a Szentírás is cáfolhatatlanul megerősíti…

Tehát, becses olvasó, ha ez megtörtént egy egyszerű kendővel, vajon nem történhet-e meg azzal a lepellel, amely a Galileai Nagy Kabír legszentebb testét takarta? Tudnunk kell, hogy ez a rendkívüli LÉNY megtestesítette az AIN SOPH PARANISHPANNA állapotát. Mit jelent ez kabbalisztikus szempontból? Nos, nézzük meg közvetlenül azt, amit a Vízöntő Avatárja, a Nt. Samael Aun Weor Mester mond a TAROT ÉS KABBALA című művében:

„Az emberben van egy isteni sugár. Ez az isteni sugár vissza akar térni a Csillagához, amely mindig mosolygott rá. A bensőnket vezető Csillag az Abszolút Absztrakt Tér egy szuperisteni atomja. Ennek az atomnak a kabbalisztikus neve AIN SOPH. Az AIN SOPH a mi atomi csillagunk. Ez a csillag dicsőségesen ragyog az Abszolút Absztrakt Térben. Ilyen módon, ebből a Csillagból árad ki a minden emberben benne lévő Kether – az Atya -, Chokmah – a Fiú – és Binah – a Szentlélek.

Az AIN SOPH saját boldogságának tudata nélkül nem a boldogság. A sugárnak – a Szellemnek – volt ásványi, növényi és állati tudata. Amikor először megtestesült a vad és primitív emberi testben, Emberként ébredt fel, és öntudatában volt saját boldogságának. Ekkor a sugár visszatérhetett a bensőjét vezető Csillaghoz.

Sajátos különbséget kell tennünk az AIN SOPH és az AIN SOPH PARANISHPANNA között: az első esetben nincs belső önmegvalósulás, a második esetben pedig van. Bármely Mahatma nagyon jól tudja, hogy az Abszolútba való belépés előtt fel kell oldania a Szoláris Testeket; azon a napon, amikor felszabadulunk, minden járművet elhagyunk. Miért alkotjuk meg a Szoláris Testeket? Miért ereszkedünk le a Kilencedik Szférába, ha el kell hagynunk a Szoláris Testeket? Minek megalkotni valamit, amit az illető nem fog használni? Ezen krisztusi járművek mindegyike, amikor feloldódik, egy mag-atommá válik. Nyilvánvaló, hogy a nevezett járművekből négy mag-atom lesz.

Vitathatatlan, hogy ezek az atomok a fizikai, az asztrális, a mentális és a kauzális testeknek felelnek meg. Nyilvánvaló, hogy a négy mag-atom felszívódik az AIN SOPH PARANISHPANNA szuperisteni atomba az Esszenciával, a spirituális elvekkel, a törvényekkel és a három elsődleges erővel együtt. Ezután eljön a Mahapralaya mély éjszakája. Az AIN SOPH Benső Önmegvalósulás nélkül nem rendelkezik a négy mag-atommal, az Abszolút Absztrakt Tér egy egyszerű atomja csupán a három elsődleges erővel: az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.A felszabadult Mester egy atomja nagyban különbözik az önmegvalósulás nélküli AIN SOPH egy atomjától. A Mahamanvantára hajnalán egy önmegvalósult, aktivizálva magjait, megkettőzi testeit. Birtokában van a Szoláris Testeknek, s azokat helyreállítja, ha úgy kívánja, bármelyik pillanatban. Ezen testek létrehozása önálló Tudatot biztosít számára.

A mag-atomokat birtokló AIN SOPH képes reinkarnálódni, amikor csak akar és felölti Szoláris Testeit. Amikor meg akar nyilvánulni, kiárasztja ezeket a szoláris mag-atomokat és megjelenik bárhol a térben.

Van egy képlet, amely mindent meghatároz, és ez a következő: C. O. N. H.

Ez a négy erő, a Beavatott négy teste, a négy test, amelyeket mint aa Létezést ölti magára, amikor meg akar nyilvánulni:

  1. C. Szén: Az Alkímiában a C betű a Tudatos Akarat Testét, az okkult kémia szenét jelképezi.
  1. O. Oxigén: Az Alkímiában az O betű a Küklopszok Kovácsműhelyében létrehozott valódi Szoláris Mentális Testet, a szent kémia oxigénjét jelképezi.
  1. N. Nitrogén: Az Alkímiában az N betű a vágytesttől olyannyira különböző valódi Szoláris Asztrális Testet jelképezi; nyilvánvaló, hogy a valódi sziderális test az okkult kémia nitrogénje.
  1. H. Hidrogén: Az Alkímiában a H a Fizikai Testet, a hús és a csontok háromdimenziós járművét szimbolizálja.

Az AIN SOPH PARANISHPANNA-ban található a négy test, innen áradnak ki a testek, melyeket a Létezés magára ölt, s amelyeket egy pillanat alatt létrehoz, azaz abban a pillanatban, amikor egy világban az emberiség javára akar dolgozni öntudatos, Önmegvalósult Mesterként, az élet és a halál uraként megjelenve. A három elsődleges erő: a Szent Igenlés – az Atya -, a Szent Tagadás – a Fiú – és a Szent Megbékélés – a Szentlélek -, a C. O. N. – szén, oxigén, nitrogén – atomokon keresztül nyilvánulnak meg; a H -hidrogén – egy a másik háromtól független erő, következésképpen ez a Fizikai Jármű, amely az Akarati, a Mentális és az Asztrális Testek eszközeként szolgál.

Nem túlzunk, ha hangsúlyozzuk azt a transzcendentális alkimista gondolatot, amely szerint az AIN SOPH PARANISHPANNA magában foglalja a négy mag-atomot: C. O. N. H.

Ezzel a négy alkímiai atommal az AIN SOPH PARANISHPANNA helyreállítja Merkabah Szekerét, a Szoláris Testeket, hogy szükség esetén bármely univerzumba beléphessen.”

Tehát, kedves olvasók, van itt egy kérdés: mit tudnak a mai tudósocskák az okkult kémiáról? Ugyanígy, mit tudnak a kvantumfizika cselekvőképességéről egy Názáreti Jézus szintű önmegvalósult Lény atomi járműveivel kapcsolatban? Mit tudnak azokról a képességekről, amelyek lehetővé teszik egy olyan Lénynek, mint amilyen a Galileai Nagy Kabír, hogy nyomot hagyjon egy kendőn vagy szudáriumon vagy egy Szent Leplen??? A VÁLASZ: semmit, semmit, semmit!!!

És van itt egy másik kérdés: mit akart megértetni velünk a Nt. Aberamentho Mester keresztre feszítése után ránk hagyva testének lenyomatát azon a szent lepelen megjelenítve? A válasz: amit ez az áldott Mester akart, az az volt, megmutassa nekünk, még látszólagos halála után is olyan módon mutatkozik meg az emberiség számára, ahogyan ő szeretne…Erre szolgál az AIN SOPH PARANISHPANNA négy mag-atomja, nem többre és nem kevesebbre. És ezeknek a mag-atomoknak volt köszönhető, hogy a Galileai Nagy Kabír keresztre feszítése után tizenegy éven át képes volt tovább tanítani apostolait, lediktálva nekik azt, amit ma A PISTIS SOPHIA néven ismerünk, a monumentális művet, amelyet csakis a mi Pátriárkánk, Samael Aun Weor tárthatott fel.

Íme, kedves olvasó, ez a szent misztérium veszi körül ezt a szent és sérthetetlen ereklyét, amelyet ma SZENT SZUDÁRIUM néven ismernek.

Hagyok néhány mondatot az elmélkedésre:

A szenvedés olyan, mint a fájdalom és, akárcsak a fájdalom, megteremti célját. Könnyebb a tűzben tüzelőanyagot találni, mint a tüzelőanyagban tüzet.”

Unamuno

Csak a szenvedések, a nagy szenvedések képesek felemelni a lelket a nagy dolgokhoz.”

Diderot

Az élet útja rövid, a dicsőségé örök.”

Cicero

A dicsőség oly keskeny úton jár, hogy az ember csak előre mehet rajta.”

Shakespeare

OMNIA IN DUOBUS, DUO IN UNO, UNOS IN NIHILO.

-Minden a kettősségben összegződik, a kettősség az egységben és az egység a semmiben.-

A SZELLEM CSODÁI LEGYENEK MINDANNYIÓTOKKAL ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.

Kwen Khan Khu