Η προσευχή Πάτερ ημών

Η προσευχή Πάτερ ημών 850 480 Universal
Η προσευχή «Πάτερ Ημών» είναι η πιο υπέροχη μαγική ισχύς για την αφύπνιση του τσάκρα της καρδιάς. Να προσευχόμαστε είναι να συνομιλούμε με τον Θεό. Το «Πάτερ Ημών» εξυπηρετεί για να συνομιλούμε με τον Θεό. Ο μαθητής θα ξαπλώσει άνετα στο κρεβάτι του. Θα διαχωρίσει από τον νου του κάθε είδους γήινες ανησυχίες και μετά, πολύ αργά, θα διαλογιστεί για ολόκληρες ώρες σε κάθε μια από τις λέξεις και φράσεις του «Πάτερ Ημών», σαν να προσπαθεί να συνομιλήσει με τον Πατέρα που βρίσκεται στους ουρανούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρακτικής, ο μαθητής πρέπει να αποκοιμηθεί βαθιά. Σε όνειρο, ο Πατέρας που βρίσκεται στους ουρανούς θα εμφανιστεί στον μαθητή και ο μαθητής θα μπορέσει να συνομιλήσει φιλικά με Αυτόν. Ο Πατέρας θα μπορέσει να κάνει τον μαθητή να δει διάφορα οράματα που ο μαθητής πρέπει να μάθει να ερμηνεύει με την καρδιά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο όλοι οι μαθητές μπορούν να συνομιλήσουν με τον Θεό. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα. Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.

Samael Aun Weor
Προφορική παράδοση

*

code